vyhazov_z_práce

Pracovní smlouva a její náležitosti + VZOR

Informujte se díky našemu článku o všech náležitostech, jako je druh práce, místo výkonu práce či stanovení mzdy, které musí či může pracovní smlouva obsahovat.

Pracovní smlouva

Pracovní smlouva je dvoustranný právní úkon, který vede ke vzniku pracovního poměru. Na základě pracovní smlouvy vzniká zaměstnavateli právo a zároveň povinnost přidělovat zaměstnanci práci v souladu s dohodnutým druhem práce a povinnost vyplatit zaměstnanci mzdu. Zaměstnanecpovinnost práci odpovídající dohodě vykonat ve stanovené pracovní době. Nutné je dodržení základních náležitostí pracovní smlouvy dle § 33 a 34 zákoníku práce.

Formální náležitosti pracovní smlouvy

Pracovní smlouva musí být sjednána nejpozději v den nástupu do zaměstnání, a to písemně. Pokud tak zaměstnavatel neučiní a zaměstnanec začne práci vykonávat, vznikne tzv. faktický pracovní poměr. Za nedodržení povinnosti zaměstnavatelem nemůže být postižen zaměstnanec a i ústní dohoda je platná. Zaměstnavateli i z ústně uzavřené pracovní smlouvy plynou povinnosti a musí vyplatit za práci mzdu.

Druh práce

Druh práce vymezuje, ke kterému okruhu prací se zaměstnanec zavazuje a zaměstnavatel je oprávněn je po něm vyžadovat. Lze ho vymezit zcela konkrétně okruhem stanovených prací nebo alternativně. Na to navazuje pracovní náplň zaměstnance, která je jednostranným nařízením zaměstnavatele. Blíže rozvádí druh práce do dílčích pracovních úkonů a definuje opakující se činnosti zaměstnance.

Příklad

  • Druh práce – servírka
  • Pracovní povinnosti – rozlévání nápojů, přijímání zboží, úklid restaurace po skončení otvírací doby apod.

Místo výkonu práce

Místo lze vymezit konkrétně, např. adresou sídla firmy, obecně vymezením obce, nebo sjednat více míst výkonu práce. Pokud není v pracovní smlouvě uvedeno jinak, je místo výkonu práce pravidelným pracovištěm pro účely cestovních náhrad.

Den nástupu do práce

Je možné určit jakýkoliv den i den pracovního klidu, vymezit den kalendářním datem, ale i splněním určité podmínky, např. následujícím dnem po ukončení studia

Sjednání mzdy zaměstnance – ve smlouvě či v platovém výměru

Zaměstnavatel může dát ujednání o mzdě do pracovní smlouvy, anebo mzdového výměru, která je pro něj výhodnější. Pak může být zaměstnavatelem jednostranně měněn a nepodléhá souhlasu zaměstnance. To však pro zaměstnance nemusí být vždy výhoda. Pokud budou informace v samostatném dokumentu, bude jejich změna realizována pouze písemným oznámením zaměstnavatele zaměstnanci.

Sjednání zkušební doby – ve smlouvě či samostatně

Zkušební dobu je praktické dohodnout v pracovní smlouvě, ale i v samostatné dohodě, vždy však v písemné formě. Musí být sjednána před započetím výkonu práce, v průběhu pracovního poměru ji už sjednat nelze, ani ji dodatečně prodloužit. Prověřte si také rozdíl mezi smlouvou na určito a neurčito, hlavním či vedlejším pracovním poměrem nebo dohodou o provedení práce a pracovní činnosti.

Co lze ještě zahrnout do pracovní smlouvy

  • údaje o délce dovolené a jejím určování – 4. týdny, více určuje zaměstnavatel
  • údaj o výpovědní době – ze zákona 2 měsíce a 3 měsíční odstupné
  • údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení – přestávka na oběd není součástí pracovní doby
  • údaje o kolektivních smlouvách – při existenci odborů u zaměstnavatele

Pokud tyto informace o právech a povinnostech vyplývajících z pracovního poměru nejsou součástí pracovní smlouvy viz vzor, je praktické přiložit je k pracovní smlouvě a předat zaměstnanci. Zaměstnavatel je povinen zaměstnance písemně informovat nejpozději do jednoho měsíce od vzniku pracovního poměru. Pokud tak neučiní, vždy můžete podat výpověď ve zkušební době.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *