Závěť: Jak může vypadat + vzor

Závěť je důležitý dokument, který ovlivňuje, jak bude naloženo s naším majetkem po naší smrti. Poslední vůli by měl mít každý, kdo nechce nechat věci náhodě. Kdy stačí napsat závěť doma a kdy je potřeba jít k notáři a co musí obsahovat? Na otázky najdete odpovědi v našem článku.

Co je to závěť

Závěť neboli poslední vůle je právní listina, ve které zůstavitel povolává jednu nebo více osob za své dědice. Dokumentem se po jeho smrti řídí notář při dědickém řízení. Do dědictví patří majetek, jako nemovitosti, finance, tedy hotovost a bankovní účty a dopravní prostředky, ale i závazky či dluhy. Závěť je odvolatelný projev vůle a zůstavitel může obsah kdykoliv změnit nebo poslední vůli odvolat.

Kdo může sepsat závěť

Závěť může sepsat každý, kdo je svéprávný a způsobilý k právnímu jednání a je starší 15 let. Pokud zůstavitel není plnoletý, a je mu 15 až 17 let, je třeba závěť sepsat formou veřejné listiny u notáře. Projev poslední vůle musí být učiněn dobrovolně, bez donucení, srozumitelně, čitelně a jednoznačnými větami a určitě, tedy určit konkrétní dědice celým jménem a datem narození.

Závěť nemůže být pořízena ani zástupcem s plnou mocí. Výjimkou je sepsání závěti osobou starší než 15 let, která ještě není plnoletá a osobou s omezenou svéprávností. V obou případech je třeba závěť napsat formou veřejné listiny. Osoba s omezenou svéprávností z důvodu duševní nemoci může závěť sepsat, pokud je uzdravena do té míry, kdy je schopna projevit vlastní vůli. Hodit se vám může i rada, jak vyplnit daň z nemovitosti.

Kdy je závěť neplatná

Závěť je neplatná, pokud je po smrti zůstavitele k dispozici více závětí a není jasné, která byla sepsána jako poslední. Závěť je neplatná i v případě, kdy je sepsána vlastní rukou a ze závěti je zřejmé, že obsah a text nemají stejný rukopis. Před smrtí může dědictví vyřešit darovací smlouva.

Jaké jsou možné způsoby sepsání závěti

Holografní závěť – soukromá listina

Závěť napsaná a podepsaná vlastní rukou zůstavitele. Zůstavitel nesmí přijmout pomoc ani ve chvíli, kdy by tím byl jakkoliv ovlivněn jeho rukopis. Pokud se na první pohled písmo textu závěti a podpisu liší v základních atributech, je notář povinen poslední vůli prohlásit za neplatnou.

Alografní závěť – soukromá listina

Vyžaduje jen podpis zůstavitele, ne jeho sepsání. Připouští pomoc jiné osoby při vedení ruky u podpisu. Podmínkou je prohlášení, které musí vyslovit zůstavitel před dvěma svědky, kterým potvrdí, že listina obsahuje jeho poslední vůli. Zůstavitel to může potvrdit celou větou nebo stačí, že odpoví „ano“ na otázku, zda tomu tak je. Závěť může být sepsána i online.

Závěť sepsána u notáře – veřejná listina

Závěť ve formě veřejné listiny, tedy notářského zápisu, může pořídit každý zůstavitel, pokud je tomu způsobilý. Ten, kdo ji sepisuje, má zákonnou povinnost přesvědčit se o tom, že se tak děje s rozvahou, vážně a bez donucení.

Závěť pořízená s úlevami

Privilegovaná závěť určená pro osoby, které se nacházejí v ohrožení života, tedy ve válce či při živelných pohromách, a nejsou schopny závěť zaznamenat tradičním způsobem.

  • Závěť ústní před 3 svědky – omezená platnost 2 týdny
  • Závěť zaznamenaná starostou obce, na jejímž území se zůstavitel nachází – omezená platnost 3 měsíce
  • Závěť pořízená na palubě námořního plavidla, letadla či ve válce před velitelem vojenské jednotky ČR – omezená platnost 3 měsíce

Náležitosti závěti

Uvést celé jméno, datum narození i trvalé bydliště, určit jednoho dědice nebo více dědiců včetně jejich data narození a jednotlivých částí dědictví, které jim budou náležet procenty nebo určením konkrétních věcí, které jednotlivým dědicům připadnou. Vlastnoruční podpis zůstavitele a datum pro předejití právním nejasnostem v budoucnu. Využít můžete Vzor závěti.

Kdo musí být v závěti zmíněn?

Nepominutelní dědicové, tedy vlastní děti. Každé vlastní dítě musí ze zákona dědit minimálně část dědictví, tedy povinný díl. V případě, že nechcete, aby dítě dědilo, je možné ho vydědit. Tento složitý proces je lepší vždy řešit s notářem či advokátem, aby byl proveden správně a platně.

Co se stane, když zemřu bez závěti?

Pokud někdo zemře bez závěti, jeho majetek se rozdělí podle Zákona o dědických třídách.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *