smlouva

Darovací smlouva ke stáhnutí v DOC i PDF

Darovací smlouva je smlouva, kterou musíme sepsat, když chcete něco někomu darovat. Smlouva musí obsahovat jisté náležitosti, aby byla směrodatná a platná.

Co je darovací smlouva

Darovací smlouva je jistina, která dokládá to, že dárce něco daroval obdarovanému. Základní podmínkou je bezúplatný převod nebo slib. Darovat lze nemovitost i movitou věc. Některá pravidla se liší v závislosti na charakteru darované věci. Převod nemovitosti nabývá platnosti dnem jejího zápisu do katastru nemovitostí. Může jít o darovací smlouvu pro novomanžele, darování nemovitosti, potvrzení o darování, žádost o vrácení daru nebo třeba darovací smlouvy pro firmy.

Smlouva v písemné podobě

Smlouva by vždy měla být v písemné podobě a podepsaná všemi účastníky, zvláště pak u nemovitých věcí. Podpisy dárce i obdarovaného je třeba buď ověřit na Czechpointu, u notáře nebo advokáta, anebo podepsat smlouvu přímo před pracovníkem příslušného katastrálního úřadu. U právnických osob je ještě varianta, že mají u katastrálního úřadu uložený podpisový vzor, což se používá spíše u kupních anebo u zástavních smluv. .

Darovací smlouva ke stáhnutí

Co má obsahovat darovací smlouva

Ve smlouvě je potřeba vždy uvést označení dárce a obdarovaného, u fyzické osoby jméno, příjmení, adresa z OP, popř. korespondenční adresa, datum narození, protože rodné číslo musí být už jen na návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Je třeba jasně vymezit, co je darováno, uveďte katastrální území a obec, u domů, budov a staveb i část obce. U pozemku uveďte parcelní číslo a u domu číslo popisné nebo evidenční a pozemek. U jednotky uveďte, zda je vymezena dle bytového zákona nebo novější dle občanského zákoníku, zda jde o byt, garáž či ateliér a uveďte i číslo jednotky.

Na co si dát pozor

Pokud dárce vlastní jen podíl na nemovitosti, uveďte to hned v úvodu ve smlouvě. Pokud sice vlastní celou nemovitost, ale daruje jen jistý podíl, je nutné jej přesně specifikovat. Výslovně napište, že dárce daruje obdarovanému ve smlouvě specifikovaný dar a obdarovaný tento dar přijímá. Pokud je obdarovaný jediný, dar přijímá do svého výlučného vlastnictví. Pokud je obdarováváno více osob, dar přijímají do svého podílového spoluvlastnictví a je třeba ve smlouvě uvést podíly. Smlouvu je třeba datovat a podepsat oběma stranami.

Volitelná ustanovení

 • uvedení důvodu pro osvobození daru od daně z příjmů
 • podrobnější popis nemovitostí, vybavení a fotodokumentace
 • ujednání o předání nemovitostí předávacím protokolem či přepisu energií
 • zatížení nemovitosti, zástavní právo, věcné břemeno či nájemní smlouva
 • sjednání služebnosti doživotního užívání pro dárce či sjednání výměnku
 • předkupní právo pro dárce
 • zákaz zatížení nemovitostí po dobu života dárce bez souhlasu dárce
 • uvedení situací, kdy má dárce nárok na vrácení daru

Nárok na vrácení daru

Dárce může dar odvolat, podle občanského zákoníku buď pro nouzi anebo pro nevděk, pokud do jednoho roku, pokud obdarovaný dárci ublížil. Odstoupit od darovací smlouvy musíte vždy písemně a doručit obdarovanému doporučeně s dodejkou s jasně specifikovanými důvody. Pokud obdarovaný vezme odvolání na vědomí, je nutné podepsat společné prohlášení a jako přílohu jej podat s návrhem na zápis změny vlastníka na příslušný katastrální úřad. Jinak se to řeší soudně.

Darovací smlouva VZOR k nahlédnutí

DAROVACÍ SMLOUVA

uzavřená podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

 (dále jen „občanský zákoník“)

 1. Smluvní strany
  1. jméno a příjmení: ………………………………………                                          

datum narození:    ………………………………………                                         

bydliště:                ………………………………………                                         

(dále také jen „dárce“)

a

 1. jméno a příjmení: ………………………………………                                          

datum narození:    ………………………………………                                         

bydliště:                ………………………………………                                         

(dále také jen „obdarovaný“)

dárce a obdarovaný dále také společně jako „smluvní strany“ a každý samostatně jako „smluvní strana“ uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto darovací smlouvu

 • Další ujednání v souvislosti s darováním
  • Dar se převádí bez právních vad, dluhů a břemen, na obdarovaného nepřecházejí v souvislosti s darováním žádné dluhy ani břemena.
  • Strany jsou obeznámeny s možností odvolání daru z důvodů stanovených občanským zákoníkem. Vznikne-li dárci právo odvolat dar, budou strany postupovat dle ustanovení § 2068 a násl. občanského zákoníku.
  • Náklady spojené se sepsáním této smlouvy nese dárce, poplatky z darování hradí obdarovaný.
 • Závěrečná ustanovení
  • Změny této smlouvy lze činit pouze po dohodě obou stran písemnou formou.
  • Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník a ostatními právními předpisy České republiky.
  • Tato smlouva je uzavřena ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.
  • Strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V _________ dne _________                                   V _________ dne _________

________________________                                   ________________________

                dárce                                                                      obdarovaný

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *