smlouva

Smlouva o zápůjčce ke stáhnutí 2024

Vždy je lepší uzavřít smlouvu, ať už půjčujete cokoliv, nejen finanční prostředky. Ve smlouvě totiž zcela jasně vymezíte svá práva a povinnosti. Podívejte se, jak má vypadat smlouva o zápůjčce a jak se liší třeba od smlouvy o úvěru.

Co je smlouva o zápůjčce

Nový občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 pozměnil názvy právních institutů. Ze smlouvy o půjčce vznikla smlouva o zápůjčce. Strany smlouvy o zápůjčce se označují jako zapůjčitel místo věřitele a vydlužitel místo dlužník.

Co je předmětem smlouvy o zápůjčce

Zapůjčuje se věc, která je zastupitelná. Movitou věc lze nahradit jinou věcí stejného druhu. Nejde jen o hotovost, ale i suroviny, potraviny nebo stavební materiál. Vydlužitel věc spotřebuje a vrátí jinou věc stejného druhu. Při zapůjčení peněz nebude vracet přesně stejné bankovky, ale bankovky ve stejné hodnotě.

smlouva

Čím se liší smlouva o zápůjčce

Smlouva o zápůjčce se liší od smlouvy o výpůjčce, o výprose i o úvěru. U smlouvy o výpůjčce jde o věc, která není zastupitelná. U smlouvy o výprose není sjednána doba, na kterou je věc půjčena, a půjčitel ji může žádat zpět kdykoliv. Obě smlouvy jsou bezúplatné. Smlouva o zápůjčce peněz může být sjednána i s úrokem i bez úroku. Smlouva o úvěru půjčuje finanční obnos, který musí být vrácen i s úroky. Nezáleží, zda je to bankovní půjčka nebo třena nebankovní půjčka bez registru.

Náležitosti smlouvy o zápůjčce

Stačí jen ústní domluva, ale lepší je smlouva uzavřená písemně. Ze smlouvy musí vyplývat, kdo je vydlužitel a zapůjčitel, jaká věc je předmětem zápůjčky a zda se smlouva sjednává s úroky nebo bez nich. Vhodné je i sjednat i dobu trvání zápůjčky.  Smlouva vzniká v okamžiku předání zápůjčky, ne při podpisu. Zapůjčitel může vydlužiteli předat věc do ruky, nebo mu převézt peníze na účet. Tím se výpůjčka odlišuje od úvěru, který vzniká už při uzavření smlouvy.

Smlouva o zápůjčce ke stáhnutí

Dlužní úpis či zajištění dluhu

Zapůjčitel si může pro jistotu sjednat dlužní úpis nebo zajištění dluhu, například ručením třetí osoby, která vyrovná vydlužitelův dluh při jeho nesplnění.

Postup při vrácení zápůjčky

Pokud doba vrácení není stanovena, smlouva o zápůjčce s úroky musí být nejprve vypovězena. Výpovědní doba je 6 týdnů pro obě strany. U smlouvy bez úroků lze splatit zápůjčku bez výpovědi. U případné dohody lze vrátit zápůjčku ve splátkách. Pokud je vydlužitel v prodlení více než 3 měsíce nebo nevrátil už třetí splátku, může zapůjčitel odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení věci ihned i s úroky.


Smlouva o zápůjčce VZOR k nahlédnutí

Pan/paní/firma ……………….
Bytem/sídlem ………………..
IČ/RČ ………………………….

(dále jen „zapůjčitel“) na straně jedné

a

Pan/paní/firma ..……………….
Bytem/sídlem …….…………….
IČ/RČ ……………………………

(dále jen „vydlužitel“) na straně druhé

uzavřeli v souladu s ust. § 2390 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. tuto

Smlouvu o zápůjčce

I.
Předmět smlouvy

Zapůjčitel na základě této smlouvy zapůjčuje vydlužiteli částku ve výši ………….,- Kč (slovy: …………… korun českých). Tato částka ve výši …..…….,- Kč byla zapůjčitelem vydlužiteli předána při podpisu této smlouvy / bude předána nejpozději do …….. O předání a převzetí částky bude sepsáno smluvními stranami písemné potvrzení.

Vydlužitel se zavazuje platit zapůjčiteli ode dne poskytnutí půjčky do dne jejího vrácení úroky z dlužné částky ve výši …….. p.a. (ročně).

Vydlužitel se zavazuje poskytnutou zápůjčku spolu s úroky vrátit zapůjčiteli nejpozději do ………………….…, a to v pravidelných měsíčních splátkách po ……………,- Kč, splatných vždy k …….. dni příslušného měsíce, počínaje dnem …………. Úroky z dlužné částky jsou splatné se závazkem vrátit zapůjčenou částku.

Zápůjčka a její jednotlivé splátky je splatná připsáním na účet zapůjčitele č.ú. ………………………. vedeným u ……………………………………….., pokud nebude písemně dohodnuto jinak.


II.

Pro případ prodlení s úhradou dlužné částky nebo jednotlivé splátky se vydlužitel zavazuje platit zapůčiteli od prvního dne prodlení vedle úroku sjednaných dle čl. I. této smlouvy i úroky z prodlení ve výši 0,1 % denně z dlužné částky nebo dlužné splátky.

V případě porušení smluvních povinností plynoucích z této smlouvy se vydlužitel zavazuje zaplatit zapůjčiteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové dlužné částky.


III.

Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti.

Tato dohoda je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží po jednom.

Zapůjčitel není oprávněn tuto smlouvu vypovědět.

(Je oprávněn smlouvu vypovědět v případě, že se vydlužitel zpozdí s kteroukoli ze splátek uvedených v čl. I. této smlouvy o více než ……. dní. V takovém případě se stává celý dluh splatný dnem následujícím po doručení výpovědi smlouvy vydlužiteli. Výpověď musí být zaslána vydlužiteli formou doporučeného dopisu na adresu, kterou uvedl vydržitel při sepsání této smlouvy, a to výhradně prostřednictvím České pošty s.p. V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude taková výpověď smlouvy vydlužiteli doručena, tedy zejména odmítne-li vydlužitel výpověď převzít nebo bude uložena doručovatelem k vyzvednutí, považuje se za doručenou dnem marného pokusu o její doručení.


V …………………. dne …………………

………………………………………………..
Zapůjčitel


………………………………………………..
Vydlužitel

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *