smlouva

Dohoda o výživném mezi rozvedenými manžely + VZOR

Při rozchodu a rozvodu je vždy nutné určit péči o děti a s tím spojenou vyživovací povinnost. Tyto úkony nejčastěji přísluší přímo soudu. Pokud však dochází k rozchodu nesezdaných partnerů, je to možné řešit i mimosoudně. Je však nutná zcela výjimečná schopnost domluvy a dodržování stanovených podmínek.

Dohoda o výživném mezi rozvedenými manžely musí být vždy schválena rozhodujícím soudem. Nesezdaní partneři, kteří mezi sebou nemají žádné spory, mohou v současné době uzavřít dohodu upravující péči o dítě po jejich rozchodu. V takové dohodě by mělo být současně také stanoveno, kdo bude o děti pečovat, jak často bude druhý z rodičů své děti vídat a jaká bude přesná výše výživného.

Ústní dohoda o výživném

U dohody sice plně stačí její ústní sjednání, příliš se to ale nedoporučuje. Vždy je nutné brát v potaz, že v takto dohodnutém režimu nemá ani jeden z rodičů větší práva či povinnosti vůči danému dítěti a oba rodiče jsou na stejné úrovni. S postupem času navíc může dojít ke změně přesvědčení a mohou vznikat dost rozsáhlé a nepříjemné spory o znění dohody.

Písemná dohoda o výživném

Častěji jsou z výše uvedených důvodů využívány písemné dohody, které jasně určují práva a povinnosti obou rodičů. Podpisy na dohodách mohou být i úředně ověřené, není to však v tomto případě nutností. Vždy tedy záleží na dohodě mezi partnery.

smlouva

Právní náležitosti dohody o výživném

Právní náležitosti dohody o výživném nejsou nijak stanovy. Partneři tedy mohou dohodu o výživném sepsat zcela samostatně, třeba podle vzoru. Z daného dokumentu by však mělo vždy jasně vyplývat, kdo dohodu uzavírá, koho se týká, jakým způsobem je určena péče o dítě, jaký je rozsah styku druhého rodiče s dítětem a jaké jsou vyživovací povinnosti. Jak bude částka na výživné vysoká, tedy vždy do dohody uveďte.

Na co si dát pozor u mimosoudních dohod o výživném

Vždy ale platí, že u mimosoudních dohod je ohrožena jejich vymahatelnost. V případě vzniku jakýchkoliv nesrovnalostí, sporů a problémů, například s nehrazením výživného, bude vždy nakonec nutné obrátit se na příslušný soud. Dohodu o výživném je možné uzavřít i mezi manžely, kteří se rozvádějí. V takových případech však musí být dohoda o výživném vždy schválena rozhodujícím soudem.

Dohoda o výživném mezi rozvedenými rodiči VZOR k nahlédnutí

DOHODA O VÝŽIVNÉM MEZI ROZVEDENÝMI MANŽELY

Jméno a příjmení bývalého manžela:………………………………………..

Rodné číslo [rodné číslo bývalého manžela:…………………………………….

Bytem [trvalé bydliště bývalého manžela:……………………………………..

(dále jen jako „bývalý manžel“)

a

Jméno a příjmení bývalé manželky:………………………………………….

Rodné číslo [rodné číslo bývalé manželky……………………………………..

Bytem [trvalé bydliště bývalé manželky: ………………………………………

(dále jen jako „bývalá manželka“)

(bývalý manžel a bývalá manželka společně dále jako „bývalí manželé“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku takto:

Úvod

  1. Dne [datum právní moci] nabyl právní moci rozsudek [Okresní nebo Obvodní soud] sp. zn. [spisová značka] , kterým bylo rozvedeno manželství bývalých manželů.
  2. Bývalý manželé mají společný zájem na dohodě o výživném mezi rozvedenými manželi, neboť si nepřejí řešit výživné soudní cestou.

Předmět dohody

  1. [specifikace platby výživného] .
  2. Bývalá manželka prohlašuje, že je úhradou částky sjednané v předchozím odstavci této dohody v plném rozsahu vyrovnán její nárok na výživné rozvedeného manžela, a proto nebude z titulu tohoto nároku po bývalém manželovi ničeho požadovat.

Závěrečná ujednání

  1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
  2. Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
  3. Tato dohoda je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každý účastník obdrží po jednom (1) vyhotovení.
  4. Tuto dohodu lze doplňovat nebo měnit pouze písemnými, číslovanými dodatky, podepsanými oběma účastníky.
  5. Bývalí manželé prohlašují, že tuto dohodu uzavřely ze své pravé, svobodné a vážně míněné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Dále bývalí manželé prohlašují, že si tuto dohodu před jejím uzavřením pročetly, jejímu obsahu zcela porozuměly a bezvýhradně s ním souhlasí a na důkaz toho k ní připojují své vlastnoruční podpisy.

V ……………………………………… dne ………………………………………

………………………………………………

Jméno příjmení bývalého manžela

V ………………………………………dne ………………………………………

………………………………………………

Jméno příjmení bývalé manželky

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *