Odstoupení od kupní smlouvy – VZOR a jak vyplnit

K odstoupení od smlouvy není potřebná shoda a výpověď smlouvy je jednostranný akt. Má své náležitosti, které musíte dodržet, aby odstoupení bylo dle zákona platné.

Pokud zákonné důvody pro odstoupení od smlouvy nejsou, je možné i odstoupení od smlouvy dohodou. Paragraf 2001 občanského zákoníku praví, že „od smlouvy lze odstoupit, ujednají-li si to strany, nebo stanoví-li tak zákon“. Zákon přesně nevymezuje všechny případy, a proto si důvody odstoupení dejte do smlouvy.

Porušení smluvní povinnosti

Pokud jedna ze smluvních stran nedodrží svou smluvní povinnost a jde o podstatné porušení, má druhá strana právo od smlouvy odstoupit.

Odstoupení z důvodu prodlení

K prodlení či nedodržení lhůty může dojít na obou stranách. Obě smluvní strany mají právo vypovědět smlouvu z důvodu prodlení té druhé. Pokud není ve smlouvě stanovena lhůta, může odstupující strana smlouvu vypovědět, poskytla-li protistraně dostatečnou lhůtu ke splnění stanovenou s ohledem na délku a náročnost plnění.

Odstoupení pro vady na předmětu kupní smlouvy

Reklamace končí odstoupením od kupní smlouvy, pokud se smluvní strany dohodnou, nebo v zákonem stanovených případech, kdy není třeba souhlas obchodníka. Nárok na vrácení peněz má spotřebitel v případě, že:

  • Zboží má neodstranitelné vady, které brání užívání,
  • opakované max. 3 výskyty stejné odstranitelné vady, nebo max. 4 výskyty různých odstranitelných vad, či současný výskyt až 3 různých odstranitelných vad,
  • nedodržení garantované jakosti zboží, např. dodání padělku,
  • nevyřízení reklamace ve smluvené lhůtě. Pokud nebylo sjednáno jinak, zákonná lhůta je 30 dnů.

Odstoupení bez udání důvodu

Odstoupení bez udání důvodu je možné jen u kupní smlouvy ve 14 denní lhůtě po zaslání vyplněného vzoru. To však platí jen v uvedených případech:  

  • Tzv. na dálku, u smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu či po telefonu,
  • mimo provozovnu, u smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel místo k podnikání, podomní prodej a nákupy na předváděcích akcích,
  • u spotřebitelského úvěru.

Ve lhůtě 14 dnů musíte prokazatelně zboží odeslat. Lhůta je zachována, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle podnikateli oznámení, o odstoupení od smlouvy. Lhůta běží ode dne převzetí zboží kupujícím. Pokud obchodník porušil povinnost informovat spotřebitele o zákonné možnosti odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, lhůta se prodlužuje na 1 rok a 14 dnů ode dne počátku běhu lhůty pro odstoupení. Obchodník nemá povinnost proplatit náklady na doručení zboží zpět.

Odstoupení od kupní smlouvy VZOR k nahlédnutí

Vážení,

dne ………………….. jsem si ve vaší provozovně na adrese ……………………………koupil následující  zboží: ………………………………… za kupní cenu …………………………,- Kč, číslo faktury ………….………

Tímto Vám oznamuji, že od této shora citované kupní smlouvy odstupuji ve smyslu ustanovení § 2106  odst. 1) písm. d) Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění, a to z následujících důvodů: 

Zjistil jsem, že předmětná shora popsaná zakoupená věc nemá následující vlastnosti:  ……………………………………………… Přitom jsem byl výslovně ujištěn, že tyto vlastnosti má. V této  souvislosti poukazuji výslovně na specifikaci uvedenou v přiložené dokumentaci ……………….. Považuji proto za nesporné, že věc nemá vlastnosti mnou jako kupujícím výslovně v kupní smlouvě vymíněné, a proto  tuto vadu považuji za podstatné porušení smlouvy ve smyslu ustanovení § 2106 odst. 1 Občanského  zákoníku a využívám svého práva dle ust. § 2106 odst. 1 písm. d) občanského zákoníku a od kupní  smlouvy ze dne …………. tímto odstupuji. 

Vzhledem ke shora uvedenému zakoupenou věc vracím zpět a požaduji vrácení kupní ceny ve výši  …………………,- Kč. 

Předmětnou částku kupní ceny prosím zašlete bankovním převodem na účet č.  ……………………………….

Děkuji za včasné vyřízení.

V ……………………… dne …………………………

……………………………

Jméno, příjmení kupujícího

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *