Jak zažádat o zvýšení výživného + připravený VZOR ke stáhnutí

Životní náklady na děti během let neustále stoupají a vyměřené výživné neboli alimenty často nestačí. Výši je třeba přizpůsobovat aktuálním požadavkům dítěte. Dohoda s bývalým manželem a otcem dítěte v praxi často není možná. Pak je nutné podat na soud návrh na zvýšení výživného.

Ke sjednocení vyměření výše alimentů mají soudci v ČR tabulky výživného vyhotovené Ministerstvem spravedlnosti. Výše alimentů se pohybuje od 9 do 24 % příjmu rodiče, který má dle soudu povinnost platit alimenty. Čím je dítě starší, tím by měly být vyšší alimenty. Tabulka je ale jen doporučující a konečné rozhodnutí je v kompetenci daného soudu.

Věk a výše alimentů

  • do 5 let – 11 až 15 %
  • 6 až 9 let – 13 až 17 %
  • 10 až 14 let – 15 až 19 %
  • 15 až 17 let – 16 až 22 %
  • starší 18 let – 19 až 25 %

Pokud má muž čistý započitatelný příjem 20 000 Kč, platil by na své dítě, které žije v domácnosti s matkou dítěte od 2 200 do 5 000 Kč.

Matky samoživitelky

Finanční situace matek na rodičovské dovolené není jednoduchá a často nemají vlastní příjem z práce nebo samostatné výdělečné činnosti. Výše alimentů má zohledňovat i skutečnost, že je matka dítěte ve složité situaci při skloubení péče o dítě a práce, při nemoci si musí vzít paragraf na nemocné dítě, což není v praxi zaměstnavatelem moc akceptováno. Matky samoživitelky jsou pod velkým tlakem.

smlouva

Jak požádat o zvýšení výživného

Rozhodnutí o stanovení výše alimentů není tedy konečné. Během let náklady na dítě stoupají kvůli studiu i zájmovým kroužkům. Pokud se rodiče neumí nijak dohodnout, je nutné obrátit se na soud a požádat o zvýšení výživného.

Návrh na zvýšení výživného

O zvýšení výživného lze požádat v případě, že má matka dítěte nějaký podnět k tomu, že se otci dítěte začalo finančně lépe dařit. Podat soudu návrh na zvýšení výživného lze zvládnout pomocí vzoru i bez advokáta. Za děti do 18 let podává návrh matka, případně otec, pokud výživné platí matka dítěte. Děti starší 18 let si podávají návrh samy. Je třeba uvést důvody, proč má být výživné zvýšeno a jak stouply životní náklady dítěte, nebo se zvýšily příjmy otce.

Vzor návrhu na zvýšení výživného pro nezletilé děti

Podání návrhu

Návrh na zvýšení výživného se podává k příslušnému okresnímu soudu. Pokud dělá dítě dražší sport či jinou zájmovou činnost, nebo chodí na vysokou školu a od posledního stanovení výživného uplynuly 3 roky, výdaje k zajištění potřeb se výrazně zvýší. Pokud otec dítěte v práci povýšil, nebo získal lepší práci, a má příjem vyšší než před třemi roky, je možnost podat návrh. K žádosti se jako důkaz přikládá potvrzení o zaplacených příspěvcích.

Důležité upozornění

Žádost se podává ve 3 vyhotoveních u soudu, který o výživném rozhodl. Musí být zřejmí všichni účastníci řízení, tedy oba rodiče a dítě či děti. Uvést je třeba jméno a příjmení, datum narození a bydliště. Přílohou jsou kopie rozhodnutí o výživném, doklady o výdajích a potvrzení o výdělku navrhovatele.

Návrh na zvýšení výživného pro nezletité děti VZOR k náhlednutí

Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě

Název soudu: ……………………………………………….

Adresa soudu: ……………………………………………….

Jednací číslo (označení vydaného rozsudku na výživné): ……………………………………………….

Ve věci péče o nezletilou/nezletilého ………………………, nar. ………………….., trvale bytem ……………………………………………..

Matka:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………..

Datum narození: ………………………………………………………..

Bydliště: ………………………………………………………..

Otec:

Jméno a příjmení: ………………………………………………………..

Datum narození: ………………………………………………………..

Bydliště: ………………………………………………………..

Návrh na zvýšení výživného pro nezletilé dítě

Dvě kopie

Přílohy dle textu

I.

Rozsudkem Okresního soudu v………………… ze dne ………………., č.j. …..… byla nezletilá/nezletilý ………………………………………………. svěřen/a do výchovy matky/otce a otci/matce bylo určeno přispívat na její výživu částkou …………………………. měsíčně. Tento rozsudek nabyl právní moci dne …

Důkazy:

rodný list nezletilé

rozsudek Okresního soudu v ………… ze dne …………, č.j ………..

II.

Otec/matka nezletilé/ho …………………………. řádně platí soudem stanovené výživné ve výši ………….. Kč měsíčně. V současné době však tato částka nestačí k pokrytí základních potřeb dítěte a otec/matka odmítá navýšení výživného.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Otec/matka je zaměstnán(a) jako ……….… a jeho/její hrubá měsíční mzda činí ……………… Otec/matka byl(a) v době společného soužití zaměstnán(a) jako ……………………… a jeho/její hrubá měsíční mzda činila …………………… Otec/matka nezná podrobnosti o současném zaměstnání ani výši mzdy. Ani jeden z rodičů nemá další vyživovací povinnosti.

Důkazy:

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..

III.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem navrhuje matka/otec nezletilé/ho, aby soud ………..… vydal tento rozsudek:

Výživné, stanovené otci/matce rozsudkem Okresního soudu v ……………… ze dne ………….., č.j. ………..… se počínaje dnem ………… navyšuje na částku ………………. Kč měsíčně. Výživné je i nadále splatné k rukám otce/matky vždy do 15. dne v měsíci předem.

V ……………. dne …………….

……………………………………

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *