Výpověď povinného ručení + VZOR

Pokud jste zjistili, že můžete své vozidlo pojistit levněji, můžete přejít k jiné pojišťovně. Žádost o výpověď povinného ručení stačí vyplnit základními údaji o vás a vašem vozidle.

Výpověď povinného ručení má svá pravidla

Povinné ručení se obvykle sjednává na dobu neurčitou a pojistným obdobím je 1 rok. Pokud chcete pojistnou smlouvu zrušit, musíte podat výpověď. Žádost o zrušení povinného ručení musíte zaslat písemnou formou. Pojistnou smlouvu nemůžete ukončit kdykoliv a výpověď povinného ručení má svá pravidla. Nejčastější je zrušení pojistné smlouvy k datu výročí, tedy podaná výpověď ke konci pojistného období zaslaná nejpozději 6 týdnů před koncem ročního pojistného období.

Co by měla žádost o výpověď obsahovat

  • důvod výpovědi
  • číslo pojistné smlouvy
  • jméno či obchodní název pojistníka
  • RČ nebo IČ pojistníka
  • adresu pojistníka
  • kontakt na pojistníka
  • druh vozidla, tovární značka a model vozidla
  • registrační značku vozidla
  • VIN vozidla
  • datum a podpis pojistníka

Na co si dát pozor

Pokud vozidlo provozujete dál, nezapomeňte při vyřizování výpovědi současné smlouvy sjednat zároveň i nové povinné ručení, které bude plynule navazovat na předchozí pojistnou smlouvu. Podobné je to i v případě, kdy využíváte vzory výpovědi životního pojištění.

Výpověď ke konci pojistného období

Pokud jste si našli levnější povinné ručení a chcete změnit pojišťovnu, výpověď stávající pojišťovně musíte zaslat nejpozději 6 týdnů před uplynutím pojistného období. Pokud je počátek povinného ručení 5. 4. 2023, výpověď podáváte k 4. 4. 2024 a žádost musí být doručena na pojišťovnu nejpozději 22. 2. 2024.

Výpověď bez udání důvodů

Jestliže jste uzavřeli nové pojištění a nejste s ním spokojeni, můžete ukončit pojistnou smlouvu do 2 měsíců od data sjednání. Povinné ručení zanikne 8 dní po doručení vaší výpovědi.

Výpověď z důvodu změny vlastníka vozidla

Pokud dojde ke změně vlastníka vozidla, musíte pojišťovně doložit kupní smlouvu nebo kopii velkého technického průkazu, kde bude zapsán nový majitel. Pojistná smlouva zaniká v den, kdy nahlásíte změnu vlastníka své pojišťovně.

Výpověď z důvodu dočasného vyřazení vozidla z evidence

Pojistnou smlouvu můžete ukončit také dočasným vyřazením vozidla z evidence u příslušného úřadu. Pojišťovně musíte doložit kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném vyřazení vozidla. Registrační značky od vozidla lze uložit do depozitu na dobu maximálně 12 měsíců.

Výpověď z důvodu odcizení vozidla

Při odcizení vozidla musíte zaslat pojišťovně kromě výpovědi také policejní protokol.

Výpověď po vzniku pojistné události

Pokud způsobíte pojistnou událost, můžete vypovědět smlouvu do 3 měsíců od oznámení vzniku pojistné události. Výpovědní lhůta trvá 1 měsíc od doručení výpovědi pojišťovně. Povinné ručení zanikápo uplynutí výpovědní lhůty.

Výpověď z důvodu úpravy pojistného pojistitelem

Pojistitel je povinen vás o nově stanovené výši pojistného informovat 2 měsíce před splatností smlouvy. Jestliže nesouhlasíte s novou výší pojistného, můžete smlouvu zrušit do 1 měsíce od doručení oznámení o navýšení pojistného. Za navýšení se nepovažuje zvýšení ceny z důvodu zaviněné nehody, kdy se snižuje získaný bonus.

Ukončení povinného ručení dohodou

Jestliže jste nespokojeni se stávajícím pojištěním, můžete ukončit povinné ručení dohodou, na kterou přistoupí obě strany, pojistník i pojistitel. Pojišťovny však většinou neakceptují výpověď z důvodů levnějšího pojištění. Formulář výpovědi neboli vzor si můžete stáhnout zde.

Výpověď povinného ručení ke stažení v DOC a PDF

Výpověď povinného ručení VZOR k nahlédnutí

Název a adresa pojišťovny:

……………………………….………….

……………………………….………….

……………………………….………….

……………………………….………….

V ……………………………… dne ………………………………

Věc: Výpověď smlouvy o povinném ručení č. 

………………………………………………………………

Vypovídám výše uvedenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla k výročnímu dni. Současně žádám o zaslání potvrzení o délce bezeškodního průběhu pojištění.

S pozdravem,

Jméno:………………………………………………………

Ulice: ……………………………………………………….

Město:……………………………………………………….

PSČ: ………………………………………………………..

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *