Jak odečíst dary z daní pro fyzické i právnické osoby

Plátce si může od základu daně odečíst určitou hodnotu svých darů konkrétním osobám a organizacím pro stanovené účely. Pokud se chystáte přispět na dobrou věc, letos nastala i dočasná možnost odečíst si ze základu daně větší částku.

Bezúplatná plnění

Plátce si může od základu daně odečíst určitou hodnotu bezúplatných plnění neboli darů konkrétním osobám a organizacím pro stanovené účely, tedy dobročinné účely a na odstraňování následků živelních pohrom.

Zákon

Dary definuje zákon o daních z příjmů v § 15 (fyzické osoby) a § 20 odst. 8 (právnické osoby).  Kromě minimálních hranic poskytnutých darů jsou definovány i maximální výše odečitatelných částek.

Od základu daně se dá odečíst hodnota bezúplatného plnění:

 • právnickým osobám se sídlem na území ČR
 • právnickým osobám, jež jsou pořadateli veřejných sbírek dle zákona
 • obcím, krajům, organizačním složkám státu, pokud jim poskytnete dar:
  • na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely
  • kulturu, školství, policii a požární ochranu
  • podporu a ochranu mládeže
  • ochranu zvířat a jejich zdraví
  • sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární a charitativní účely
  • účely náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti
  • účely tělovýchovné a sportovní
  • podporu politickým stranám, politickým hnutím, evropským politickým stranám a evropským politickým nadacím na jejich činnost
 • fyzickým osobám s bydlištěm na území ČR:
  • které jsou poskytovateli zdravotních služeb, provozují školy a školská zařízení a zařízení pro péči o toulavá či opuštěná zvířata a pro péči o jedince ohrožených druhů živočichů, na financování zařízení
  • které jsou poživateli invalidního důchodu, byly poživateli invalidního důchodu ke dni přiznání starobního důchod, jsou nezletilými dětmi závislými na péči jiné osoby podle zákona o sociálních službách
  • na zdravotnické prostředky podle zákona o zdravotnických prostředcích, nejvýše do částky nehrazené zdravotními pojišťovnami
  • na zvláštní pomůcky podle zákona upravujícího poskytování dávek osobám se zdravotním postižením nejvýše do částky nehrazené příspěvkem ze státního rozpočtu
  • na majetek usnadňujícím těmto osobám vzdělání a zařazení do zaměstnání
  • které jsou poživateli invalidního důchodu, na rehabilitační a protetické pomůcky, nehrazené zdravotními pojišťovnami

Odstraňování následků živelních pohrom

Na území členského státu EU nebo státu tvořící Evropský hospodářský prostor, tedy EU + Island, Lichtenštejnsko a Norsko. Buď si je odečtete od jako odpočet od základu daně, nebo je zahrnete do výdajů/nákladů vynaložených na dosažení, zajištění a udržení příjmů bez procentního a hodnotového limitu. Musíte si stanovit hodnotu daru, viz. darovací smlouva. Bezúplatná plnění oceněná v ZDP:

 • hodnota odběru krve nebo jejích složek dárce je oceněna částkou 3 000 Kč
 • hodnota odběru orgánu od žijícího dárce je oceněna hodnotou 20 000 Kč
 • hodnota jednoho odběru krvetvorných buněk je oceněna na 20 000 Kč

Ostatní dary se oceňují dle pravidel zákona o oceňování majetku.

Dary jako reklamní nebo propagační předměty

 • je opatřen obchodní firmou nebo názvem propagovaného zboží nebo služby
 • jeho hodnota je nejvýše 500 Kč (bez DPH)
 • není předmětem spotřební daně (s výjimkou tichého vína)

Letošní změny maximální úhrnné částky odečitatelných darů

Fyzická osoba

Dárce, tedy fyzická osoba, si může od základu daně odečíst dar, pokud přesáhne v úhrnu 2 % základu daně, anebo činí alespoň 1 000 Kč ve zdaňovacím období. Postačí splnit jednu ze dvou uvedených podmínek. Zákon kromě minimální výše darů stanovuje v roce 2022 a v roce 2023 maximální hranici, která činí 15 % základu daně. Za období kalendářního roku 2020 a 2021 šlo v úhrnu odečíst nejvýše 30 % základu daně. Bylo to navýšeno novelou zákona o daních z příjmu. A proto se v letech 2022 a 2023 hranice vrací opět na 15 %.

Právnická osoba

Dárce, tedy právnická osoba, si může od základu daně odečíst dar, pokud jeho hodnota činí minimálně 2 000 Kč. V úhrnu si šlo odečíst maximálně 10 % ze sníženého základu daně sníženého o daňové ztráty z minulých let, odpočet na podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu odborného vzdělávání. Pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, lze odečíst 30 % sníženého základu daně. V roce 2022 a 2023 se opět hranice vrátí na původních 10 %.

Platnosti změn

Tyto změny nabyly účinnosti se zpětnou platností 4. února 2021. Poplatník, který podal přiznání k dani z příjmů právnických osob přede dnem nabytí účinnosti změn, může snížit základ daně za zdaňovací období, které skončilo v období od 1. 3. 2020 do dne nabytí účinnosti daných změn, v dodatečném daňovém přiznání, nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém nabyly účinnosti tyto změny.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *