Sirotčí důchod: Kdo má na něj nárok a v jaké výši?

Sirotčí důchod patří mezi pozůstalostní důchody a poskytuje se osiřelým dětem z českého důchodového systému. Jaké jsou podmínky a kdo jej může čerpat?

Podmínky nároku na sirotčí důchod

Nárok na sirotčí důchod nevzniká po pěstounovi. Nezaopatřené dítě na něj má nárok po zemřelém rodiči či osvojiteli, který pobíral starobní či invalidní důchod, nebo zemřel následkem pracovního úrazu. V ostatních případech musí zesnulá osoba získat stanovenou dobu důchodového pojištění, která se odvíjí od věku rodiče:

 • u osob starších 28 let činí doba důchodového pojištění alespoň 1 rok v období posledních 10 let přede dnem úmrtí
 • u osob starších 38 let činí doba důchodového pojištění 2 roky v posledních 20 letech přede dnem úmrtí

Do doby důchodového pojištění zemřelého rodiče se nezahrnují náhradní doby pojištění a musí jít o dobu placeného pojištění – výdělečné činnosti, za kterou je vyplácen příjem podléhající odvodu pojistného na sociální zabezpečení.

Nezaopatřené dítě – sirotčí důchod podmínky

Nezaopatřené je dítě do skončení povinné školní docházky, nejdéle do 26 let, jestliže se soustavně připravuje na budoucí povolání nebo se na něj nemůže připravovat, anebo vykonávat výdělečnou činnost ze zdravotních důvodů. Po skončení povinné školní docházky se do 18 let považuje za nezaopatřené i dítě v evidenci na ÚP jako uchazeč o zaměstnání bez nároku na podporu či rekvalifikaci.

Za nezaopatřené se nepovažuje dítě, které je poživatelem invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně. Podmínky viz. Zákon o důchodovém pojištění 155/1995 Sb.

Podání žádosti o sirotčí důchod                                                                                         

Žádost o sirotčí důchod se podává na OSSZ podle místa trvalého bydliště. Za nezletilé nezaopatřené dítě ji podává jeho zákonný zástupce, případně opatrovník. Zletilé nezaopatřené dítě podává žádost osobně. Žádost s žadatelem sepíše odborník na oddělení důchodového pojištění a lze ji podat i 5 let zpětně.

 • Doklad totožnosti – občanský průkaz, cestovní pas či povolení k pobytu
 • Rodný list nebo výpis z matriky narození nezaopatřeného dítěte, popř. rozsudek soudu o osvojení nebo svěření dítěte do péče
 • Úmrtní list rodiče – osvojitele
 • U dítěte po ukončení povinné školní docházky doklady prokazující jeho nezaopatřenost, např. potvrzení o studiu, popř. zdravotní stav a vedení na ÚP
 • Pro výplatu důchodu na účet vyplněný a bankou potvrzený tiskopis „Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet v České republice – majitel účtu“.

Pokud zemřelý rodič dosud nepobíral důchod, veškeré doklady předkládané k žádosti o starobní, případně invalidní důchod:

 • Doklady o době studia, popř. učení, a to i v případě, že nebylo dokončeno, tzn. výuční list, vysvědčení z jednotlivých ročníků a maturitní vysvědčení, výkaz o studiu – index, vysvědčení o státní závěrečné zkoušce či diplom
 • Potvrzení školy o délce studia
 • Doklady o době vojenské služby, tedy vojenská knížka či potvrzení Správního archivu Armády České republiky
 • Doklady prokazující výchovu dětí či péči o děti, rodné listy nebo výpisy z matriky narození, popř. rozsudek soudu o osvojení či svěření dítěte do péče
 • Doklady o dobách pojištění nebo náhradních dobách, např. doba evidence na ÚP či doba péče o osobu závislou na péči jiné osoby

Délka řízení a vydání rozhodnutí

Žádost o důchod je po sepsání na OSSZ postoupena ústředí ČSSZ, kde se rozhodne o nároku na důchod a jeho výši. Zákonná lhůta je 90 dnů. Pak zasílá ČSSZ písemné rozhodnutí, kde je datum a výše sirotčího důchodu nebo důvod zamítnutí.

Sirotčí důchod výpočet a výše dávky

Výši důchodu ovlivňuje délka doby důchodového pojištění po zemřelé osobě a výše výdělků v rozhodném období. Sirotčí důchod se skládá ze základní a procentní výměry. Za základní je jednotná pro všechny důchody. Výše procentní výměry je 40 % procentní výměry důchodu, jaký pobírala nebo by pobírala zesnulá osoba k datu úmrtí.

Výplata dávky

Výplata sirotčího důchodu náleží po dobu, po kterou je dané dítě nezaopatřené, nejdéle do 26 let věku. Pokud podmínky pro výplatu důchodu pominou, dojde k jejímu zastavení a lze ji obnovit, pokud jsou opět splněny zákonné podmínky.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *