ÚP

Okamžitá mimořádná pomoc – Jak ji získat + VZOR

Mimořádná okamžitá pomoc je jednorázová sociální dávka, která vám pomůže při neočekávaných událostech. To může být třeba živelní pohroma, jako je povodeň nebo požár, nezbytný výdaj na správní poplatky či nocleh, ale i na vzdělání nebo zájmovou činnost dítěte. Může vám být poskytnuta i v případě, kdy vám hrozí sociální vyloučení, například po propuštění z výkonu trestu nebo odchod z dětského domova.

Co je to okamžitá pomoc

Mimořádná okamžitá pomoc je dávka v hmotné nouzi a vyplácí se bezprostředně. Není tedy třeba čekat, jako je tomu u ostatních sociálních dávek. O její výši rozhodují úředníci, podle vašich majetkových a sociálních poměrů. Její maximální výše je 57 900 Kč. Získat můžete i doplatek na bydlení a příspěvek na živobytí. Vážná mimořádná událost může být spojená také s nemocí COVID-19.

Jak získat mimořádnou okamžitou pomoc

Pro získání mimořádné okamžité pomoci je třeba občanský průkaz a vyplněný formulář viz zde a odevzdat ho na příslušném Úřadu práce, pod který spadá vaše trvalé bydliště. Tuto dávku v hmotné nouzi můžete čerpat také v místě, kde své trvalé bydliště nemáte. Vzor najdete zde.

Kdy můžeme žádat o mimořádnou okamžitou pomoc

 • Pokud neplníte podmínky hmotné nouze pro opakované dávky, ale hrozí vám kvůli nedostatku financí vážná újma na zdraví. Tato dávka doplní rozdíl do existenčního minima a u nezaopatřeného dítěte do životního minima.
 • Pokud vás postihla živelná pohroma, jako jsou povodně, požáry nebo havárie. Vždy záleží na rozsahu škody. Můžete však získat až 15násobek životního minima, což činí 57 900 Kč.
 • Pokud nemáte na nezbytné léky nebo základní potraviny, na nutné vybavení domácnosti nebo předměty dlouhodobé potřeby. Získat tak můžete i celou částku potřebnou ke koupi nebo opravě na danou věc. Během jednoho kalendářního roku však nesmí vyplácení překročit 10násobek životního minima, které činí 38 600 Kč.
 • Pokud jste se ocitli na ulici. Tato peněžitá dávka vám může také uhradit správní poplatky za vyřízení dokladů, jízdné nebo ubytovnu. (38 600 Kč)
 • Pokud máte výdaje spojené se vzděláváním nezaopatřeného dítěte, kam patří i zájmové kroužky, lyžařský výcvik, dětský tábor, poradenství nebo nutné psychologické vyšetření. Během jednoho kalendářního roku však nesmí vyplácení překročit 10násobek životního minima, které činí 38 600 Kč.
 • Pokud vám hrozí sociální vyloučení, například po opuštění dětského domova, léčebny nebo vězení. Mimořádná okamžitá pomoc činí 1 000 Kč. Během jednoho kalendářního roku nesmí vyplácení překročit 4násobek životního minima, které činí 15 440 Kč.

Obecné podmínky pro přiznání mimořádné okamžité pomoci

Na mimořádnou okamžitou pomoc máte nárok, pokud máte na území České republiky své bydliště, dlouhodobě se zde zdržujete, pracuje zde, žijete zde s rodinou, vaše děti zde plní povinnou školní docházku nebo zde studují a současně splňujete následující podmínky:

 • máte trvalý pobyt na území České republiky
 • byl vám udělen azyl nebo doplňková ochrana
 • jste cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému tato práva zaručuje mezinárodní smlouva Evropská sociální charta
 • jste občanem členského státu EU a jste hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce
 • jste občanem členského státu EU, nárok na sociální výhody vám vyplývá z předpisu Evropských společenství (např. Nařízení Rady EHS) včetně rodinného příslušníka
 • jste rodinný příslušník občana členského státu EU, který je hlášen na území ČR k pobytu po dobu delší než 3 měsíce
 • jste cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu jako dlouhodobě pobývající rezident v Evropském společenství na území jiného členského státu EU, kterému bylo uděleno povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, či jeho rodinný příslušník s povolením k dlouhodobému pobytu na území ČR
 • pobýváte na území ČR na základě zákona o pobytu cizinců
 • v odůvodněných případech má nárok i ten, kdo pobývá na území ČR v rozporu se zákonem o pobytu cizinců, ale je vážně ohrožen na zdraví

Dávka mimořádné okamžité pomoci spadá do sociálních dávek v hmotné nouzi. Stát ji může poskytnout jako pomoc v situacích nepříznivého a mimořádného charakteru, kdy je potřeba bezprostředně poskytnout pomoc.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *