Jak vyplnit daňové přiznání + vzor

Daňové přiznání k dani z příjmu se musí v roce 2023 odevzdat osobně do 1. dubna, elektronicky do 2. května, případně do 1. července, pokud máte za zákona povinný audit, nebo přiznání zpracovává váš daňový poradce. Jak správně vyplnit formuláře?

Tiskopis „Daňové přiznání k příjmu fyzických osob“ (právnických osob)

Využijte interaktivní formulář přiznání k dani z příjmů fyzických osob či právnických osob, kam zadáte pouze své příjmy a výdaje. Bývá zde i vzor vyplnění daňového přiznání. Formulář výši daně dopočítá sám. Vyplňujte políčka a řádky s bílým podkladem. Vzor daňové přiznání a tiskopisy najdete na financnisprava.cz.

Jak podat daňové přiznání sami

Připravte si příslušné dokumenty a přílohy:

  • potvrzení ze školky
  • potvrzení o studiu
  • potvrzení o pobírání důchodu
  • potvrzení o zaplacených částkách na důchodové připojištění
  • potvrzení o zaplaceném pojistném na životní pojištění
  • potvrzení o zaplacených úrocích z hypotéky
  • potvrzení o daru nebo darovací smlouva
  • potvrzení výše příjmů od zahraničního správce daně
  • účetní závěrka poplatníka, který vede účetnictví
  • důvody pro podání dodatečného přiznání

Záhlaví růžového tiskopisu „Přiznání k dani z příjmu fyzických osob“

Na straně 1 za text „Finančnímu úřadu pro“ napište zbytek oficiálního názvu FÚ, do jehož obvodu spadáte díky trvalému bydlišti.(„Územní pracoviště pro Prahu 2“.

Do řádku č. 1 vypište nebo . U přiznání v řádném termínu, (do 1. 4. či 2. 5.), označte křížkem políčko typ „řádné“.

U varianty „dodatečné“ (tj. audit či daňový poradce), v řádku 4 uvedete datum rozhodnutí o jeho podání a vyplníte i řádky 5 a 6. Do přílohy uvedete důvody.

Políčko „opravné“ se týká těch, u kterých najde FÚ chyby a dodatečně se opravuje.

smlouva

První oddíl: Osobní údaje

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok, za který přiznání podáváte. Jeho příslušná část se vyplňuje, jen pokud během roku plátce zemře, jde do úpadku, zrušení či konkurzu. Vyplňte osobní údaje a bydliště.

Do řádku č. 11 dejte číslo cestovního dokladu, jste-li „nerezident“ (nemáte trvalé bydliště v ČR) a do řádků 12 až 18 zahraniční adresu. Oddíly 19 až 22 vyplňte, pokud se adresa liší od místa pobytu. Nemáte-li trvalé bydliště v ČR, ale zdržujete se zde více než 183 dní v roce, do řádků 23 až 28 dejte korespondenční adresu.

Příloha č. 1: Výpočet dílčího základu daně

Vyplňte do příloh údaje k ročnímu příjmu, výdajům a základu, ze kterých se vypočítá daň. Většina OSVČ nemápříjmy z pronájmu, kapitálového majetku či vedlejšího zaměstnání (závislá činnost) a vyplňuje jen přílohu č. 1Výpočet dílčího základu daně z příjmu ze samostatné činnosti § 7 zákona.

Pokud si nevedete daňovou evidenci či podvojné účetnictví, zaškrtnete nad čarou 3. políčkoUplatňuji výdaje procentem z příjmů“.

Do 1. řádku „Příjmy podle paragrafu 7 zákona“ uveďte celkový roční hrubý příjem bez výdajů. Při příjmech z DPČ zjistíte údaje z „Potvrzení o zdanitelných příjmech“, které vám na žádost vydá každý zaměstnavatel.

U paušálního výdaje záleží na výši. Například 60 % z celkového příjmu z libovolné živnosti s výjimkou řemeslných do řádku č. 102 přílohy dáte údaj odpovídající 60%, třeba ze 450 000, tedy 270 000. Do řádku 104 uveďte rozdíl příjmů a výdajů, tedy 40 % z původní částky, což je 180 000 a opište ji do řádku č. 113Dílčí základ daně z příjmu (ztráta) podle paragrafu 7 zákona“ a do řádku 37 daňového přiznání.

Ostatní řádky vyplňujte pouze v případech uvedených v pokynech k příloze č. 1. Pokud si chcete odečíst náklady, které jsou vyšší než 40 % příjmů (materiál či benzin apod.) a nevyplatí se vám výdajový paušál, do políčka 102 sečte všechny výdaje včetně částky ročně odváděné na zdravotní a sociální pojištění.

Druhý oddíl: Dílčí základ daně, základ daně, ztráta

Při paušálu vynechejte řádky 31 až 35, kam vypisují údaje ti, co mají i vedlejší příjem i řádky 38 až 40, pro příjmy z kapitálového majetku či nájmu apod.

Do políčka 31 (do řádku 33 a 35 vyplňují ti s příjmy v cizině) se vyplní součet příjmů od zaměstnavatele či zaměstnavatelů, odečtete daň zaplacenou zaměstnavatelem a vyjde vám „Dílčí základ daně (ze závislé činnosti) podle paragrafu 6 zákona“, který vyplníte do řádku 34 a přepíšete do řádku 36.

Při paušálu vyplňte řádek 37 a opište sem částku z řádku 113 přílohy č. 1, tedy 180 000, dílčí základ daně. Řádky 38 až 40 jsou pro ty s dalšími příjmy. V tomto případě vyplňte jen řádky 41, 42 a 45 (základ daně), kam opište částku z řádku 37.

Třetí a čtvrtý oddíl: Odečitatelné položky a daň celkem

1. část třetího oddílu představuje odečitatelné položky od základu daně. Jde o dary, např. příspěvky na charitu, odečet úroků z hypotečních úvěrů či penzijního připojištění či odborové příspěvky. Podívejte se navzory jak odečíst dary z daní. Do řádku 54 napíšete např. 15 000.

O danou částku se sníží základ daně (řádek 55), který činil 180 000, zaokrouhlí na celá sta dolů (řádek 56) a vypočítá se daň 15 % za základu, tedy z 165 000. Do řádků 57, 58 a 60 vyplní částku 24 750 korun

V další části lze uplatnit slevy a daňová zvýhodnění na poplatníka, na nezletilé či studující děti, manželku či člena domácnosti. Dvojnásobné slevy využijete, pokud je někdo z nich držitelem průkazu ZTP/P.

smlouva

Pátý oddíl: Slevy na poplatníka, děti či manželku

Pokud uplatníte jen slevu na poplatníka, její výši vyplníte do řádku 64. Tato sleva je ze zákona 27 840 korun ročně (od příštího roku 30 840 korun).

Celkovou výši slev vyplníte do 5. oddílu na 2. a 3. straně tiskopisu, tedy součet, který vypíšete i do řádku 70. V řádku 71 slevy, 27 840 Kč odečtete od daně 24 750. Pokud vám vyjde záporné číslo, jako nám, napíšete do řádku 71 nulu.

Tabulka č. 1 a č. 2 na třetí straně je pro ty, co mají nárok na slevu na manželku či děti. Zápornou daň, daňový bonus neboli přeplatek vám Finanční správa vyplatí.

Šestý a sedmý oddíl: Dodatečné daňové přiznání a zálohy

Šestý oddíl vyplníte jen v dodatečném přiznání. Oddíl „Placení daně“ se týká jen OSVČ, kteří platí v průběhu roku zálohy. Na řádek 86 „Úhrn záloh podle paragrafu 38lk zaplacených poplatníkem v paušálním režimu“ napíšete výši zálohy.

Na poslední straně zaškrtnete, jaké jste odevzdali přílohy a kolik listů, vyplníte osobní údaje do prohlášení, že jsou „uvedené údaje v tomto přiznání pravdivé a úplné“ a podepíšete. Poslední oddíl je pro nárok na daňové bonusy – přeplatek.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *