Jak podat výpověď dohodou + VZOR

Dohodu nemůžete jen tak podat, na rozdíl od výpovědi. Na obsahu dohody se musíte předem domluvit se svým zaměstnavatelem. Součástí dokumentu musí být také datum, kdy váš pracovní poměr skončí a další náležitosti.

Vzor výpovědi z pracovního poměru dohodou je vhodný pro všechny zaměstnance, kteří chtějí se svým zaměstnavatelem ukončit pracovní poměr dle § 50 Zákoníku práce. Výpovědní doba dle § 51 činí 2 měsíce. Výpovědní lhůta běží od prvního dne následujícího měsíce od podání písemné formy výpovědi.  

Nutné náležitosti

  • informace o zaměstnanci, tedy jméno, datum narození a adresa
  • jednoznačné údaje o zaměstnavateli, tedy název firmy, IČO a adresa
  • označení smlouvy
  • důvod ukončení pracovního poměru
  • podpis zaměstnance

Kam doručit výpověď dohodou

Jak bylo již napsáno, výpovědní lhůta běží od prvního dne následujícího měsíce od podání výpovědi. Proto je třeba podat výpověď včas, jestliže již máte k určitému termínu domluvenou novou práci, nebo už máte jiné plány. Výpověď můžete doručit doporučeným dopisem přímo zaměstnavateli, nebo osobně na personálním oddělení. Tam si ale nechte potvrdit její podání. Pokud tedy dáváte výpověď osobně, doporučujeme si nechat jednu kopii potvrdit razítkempodpisem zaměstnavatele nebo pracovníka personálního oddělení.

Co když zaměstnavatel s dohodou nesouhlasí

Zaměstnavatel má právo na to nesouhlasit s vaší výpovědí dohodou. K dohodě ho nemůžete nutit, stejně jako dle zákona nemůže nutit on vás. Pokud zaměstnavatel s výpovědí dohodou nesouhlasí, nezbývá vám nic jiného, než podat klasickou výpověď, jestliže se vás týká smlouva na dobu neurčitou, a pokud nejde o výpověď ve zkušební době.

Ústní domluva nestačí

Dohoda se vždy sepisuje písemně a doručení musíte mít potvrzeno. Nikdy nepodepisujte dohodu, pokud obsahuje jisté věci, na které nejste ochotni přistoupit, anebo pokud jejímu obsahu vůbec nerozumíte. Máte právo se poradit s právníkem a vše si promyslet.

Výpověď dohodou a důvody ukončení pracovního poměru

Pokud máte k výpovědi nějaké důvody, doporučujeme je tam dopsat, například pokud váš pracovní poměr končí ze zdravotních nebo organizačních důvodů, tedy pro nadbytečnost. Díky tomu se pak totiž sami nepřipravíte o odstupné a o vyšší výměru podpory v nezaměstnanosti, pokud se chystáte nahlásit na úřad práce.

Nárok na odstupné

Pokud ke zrušení pracovního poměru dochází proto, že se zaměstnavatel ruší nebo stěhuje, případně pokud se zaměstnanec stane nadbytečným z organizačních důvodů, přísluší danému zaměstnanci odstupné, které dosahuje jednonásobkutrojnásobku průměrného měsíčního výdělku, což se určuje podle toho, jak dlouho zaměstnanec u daného zaměstnavatele pracoval. Pokud zaměstnanec nesmí vykonávat podle pracovního lékaře svou práci, protože měl pracovní úraz nebo mu třeba hrozí nemoc z povolání, náleží mu odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného měsíčního platu.

Ukončení pracovního poměru dohodou VZOR k nahlédnutí

Zaměstnavatel:

Název:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sídlo:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IČO:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zapsaný v rejstříku vedeném Městským soudem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zastoupen:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dále jen „zaměstnavatel“)

a

zaměstnanec:

Jméno a příjmení:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bytem:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Datum narození:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Číslo OP:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

státní příslušnost:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(dále jen „zaměstnanec“)

uzavírají tuto dohodu o rozvázání pracovního poměru

Na základě pracovní smlouvy uzavřené dne . . . . . . . . . . . . pracuje zaměstnanec pro zaměstnavatele na pozici . . . . . . . . . . . .

Obě smluvní strany se dohodly na ukončení tohoto pracovního poměru ke dni . . . . . . . . . . . . . . .

Tato dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této dohody nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy.

Dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních pro každou ze smluvních stran.

V ………………… dne ………….…….

zaměstnavatel

(razítko a podpis)

V ………………… dne ………….…….

zaměstnanec

(podpis)

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *