Co je to refundace mzdy a jak ji spočítat?

Refundace je náhrada výdajů, vrácení peněz či odškodnění. Týkat se může finančních, obchodních i pracovně právních záležitostí. Refundovat se tedy dá mzda, platba nebo neposkytnutá služba.

Co je refundace mzdy

Refundace mzdy je termín vyplývající z oblasti pracovně právních vztahů. Problematiku řeší Zákoník práce č. 262/2006 Sb. v Hlavě II. Týká se situace, kdy je zaměstnanci vyplacena mzda a následně její zpětné proplacení požaduje zaměstnavatel od někoho jiného, nejčastěji od státu. Zaměstnanec může být uvolněn pro překážku v práci třeba z důvodu obecného zájmu. Zaměstnavatel uhradí zaměstnanci náhradu mzdy či platu a pak žádá její proplacení po třetí straně, pro kterou byl zaměstnanec uvolněn.

Koho se refundace mzdy týká

Refundace mzdy se může týkat například zaměstnanců volených do veřejných funkcí, tedy poslanců, zastupitelů a přísedících, výkonu občanské povinnosti, kam patří soudní znalci, členové správních rad, pracovních komisí nebo třeba dobrovolní hasiči, ale i reprezentantů na sportovních akcích.

Jak na výpočet a účtování refundace mzdy

Výpočet refundace mzdy by měl řešit profesionální účetní. Předmětem refundace není jen mzda zaměstnance, ale i sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavateli jsou tedy hrazeny kompletně všechny poplatky a platby týkající se zaměstnance, a to i když je to minimální mzda. To se týká nezbytné doby, kdy byl zaměstnanec povolán za jiným úkolem, který musí být v rámci celé procesu správně doložen.

smlouva

Příklad

Dobrovolný hasič se musí v případě poplachu ihned dostavit na zbrojnici na výjezd a není ve svém zaměstnání. Aby nepřišel o svou mzdu, zaměstnavatel je povinen mu ji i v době výjezdu vyplatit, i když není fyzicky v práci přítomen. Pak zažádá o refundaci mzdy. Za dobu, kdy byl jeho zaměstnanec a současně dobrovolný hasič u výjezdu, je tato odměna hrazena zaměstnavateli státem.

Vzor žádosti

Vzor žádosti je dostupný na ePortálu ČSSZ. Žádost musí obsahovat:

  • výši náhrady mzdy a identifikační údaje zaměstnance
  • uvedení konkrétních kalendářních dnů, za které byla náhrada poskytnuta
  • způsob, jakým má být úhrada provedena (např. číslo bankovního účtu)

Zaměstnavatel je povinen k žádosti doložit poskytnutí náhrady mzdy a splnění podmínek pro její poskytnutí, tedy potvrzení, že uvolněný zaměstnanec vykonával danou činnost a že došlo k faktickému poskytnutí náhrady mzdy zaměstnanci. O žádosti zaměstnavatele bude rozhodnuto ve správním řízení, které je zahájeno dnem přijetí žádosti místně příslušné OSSZ.

  • Maximální výše poskytnuté náhrady mzdy činí výši průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém se poskytuje pracovní volno. V roce 2020 činí 34 611 Kč.

Refundace letenky

Refundace letenky se řídí podmínkami legislativních předpisů i pravidly, která si stanovil konkrétní dopravce. Z hlediska právní ochrany cestujícího je klíčové Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 261/2004. Legislativní předpisy berou v potaz i zájmy leteckých přepravců. Například při stávce letištního personálu při zrušení letu právo na kompenzaci nevzniká, protože jde o mimořádnou okolnost.

Refundace platby

Refundace platby umožňuje vrácení finančních prostředků za již provedenou platbu zpět zákazníkovi. Může nastat třeba při vrácení či reklamaci zboží v zákonné lhůtě, při kompenzaci zákazníka za nedodané zboží nebo službu a jiných obchodních a finančních transakcích. Způsob vrácení platby je na obchodníkovi, který při tom musí dodržet legislativou stanovená pravidla.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *