Příkazní smlouva: Na co si dát pozor + VZOR ke stažení

Příkazní smlouva se používá, pokud potřebujete zařídit nějakou záležitost, ale v problematice se neorientujete. Pojďme se na ni podívat, jak funguje.

Co je příkazní smlouva

Příkazní smlouva je zakotvena v § 2430 a násl. občanského zákoníku. Stranou příkazní smlouvy může být kromě právnických osob, OSVČ i fyzická osoba.

Jak funguje příkazní smlouva

Strany příkazní smlouvy tvoří příkazce, který chce, aby mu příkazník obstaral jeho záležitost. Příkazník se ve smlouvě zavazuje, že splní poctivě a pečlivě podle svých schopností příkaz a přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

Příkazní smlouva VZOR

Příkazní smlouva a její smluvní typy

  • Smlouva o zprostředkování – zprostředkovatel, zprostředkovává zájemci za provizi uzavření smlouvy s třetí osobou.
  • Smlouva komisionářská – komisionář se za odměnu zaváže obstarat vlastním jménem určitou záležitost a činí tak na účet komitenta.
  • Zasílatelská smlouva – při přepravách zásilek z určitého místa na jiné, zasílatel obstarává vlastním jménem na účet příkazce kromě zásilky i další úkony související s přepravou.

Plnění příkazu

Příkazník by vždy měl dodržet pokyny příkazce. Odchýlit se od nich může, jen když je to nezbytné. Je povinen na to vždy upozornit. Při plnění příkazu je příkazník povinen informovat příkazce o postupu a převádět na něj užitek z prováděného.

Přenechání plnění náhradníkovi

Příkazník může svěřit provedení příkazu jiné osobě, třeba subdodavateli, nese však odpovědnost za provedení. To neplatí, pokud bylo nezbytně nutné, aby příkaz provedl někdo jiný, nebo pokud si strany ve smlouvě sjednaly, že si příkazce může náhradníka ustanovit. Pak odpovídá příkazník jen za škodu způsobenou chybnou volbou náhradníka. Smlouva může stanovit, že příkaz provede pouze příkazník.

Vyúčtování a úhrada nákladů

Pokud požádá příkazník o zálohu, příkazce ji složí a z ní bude příkazník platit úhradu hotových nákladů při plnění příkazu. Pak musí příkazník předložit vyúčtování.

Odměna příkazníkovi

Příkazník za svou činnost dostane odměnu, pokud byla ujednána nebo je obvyklá. Příkazní smlouva nemusí být jen úplatná, ale i bezúplatná. Vzor příkazní smlouvy.

Vznik a zánik příkazní smlouvy

Písemné uzavření smlouvy je ale lepší než ústní, aby měly strany svá práva a povinnosti sepsány kvůli případným sporům. V mnoha případech bude pro splnění záležitostí příkazce potřeba, aby mu dal příkazce plnou moc. Při přímém zastoupení příkazník jedná na účet a jménem příkazce. Při nepřímém zastoupení příkazník navenek jedná svým jménem, avšak nadále plní příkazcovy pokyny.

Specifická pravidla pro zánik příkazní smlouvy

Příkazní smlouva může být vypovězena příkazníkem a výpovědní lhůta končí na konci měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla doručena. V případě, že příkazník neobstaral záležitost, ke které byl pověřen, před tím, než smlouvu vypověděl, je odpovědný za náhradu škody.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *