Příkazní smlouva: Na co si dát pozor + VZOR ke stažení

Příkazní smlouva se používá, pokud potřebujete zařídit nějakou záležitost, ale v problematice se neorientujete. Pojďme se na ni podívat, jak funguje.

Co je příkazní smlouva

Příkazní smlouva je zakotvena v § 2430 a násl. občanského zákoníku. Stranou příkazní smlouvy může být kromě právnických osob, OSVČ i fyzická osoba.

Jak funguje příkazní smlouva

Strany příkazní smlouvy tvoří příkazce, který chce, aby mu příkazník obstaral jeho záležitost. Příkazník se ve smlouvě zavazuje, že splní poctivě a pečlivě podle svých schopností příkaz a přenechá příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

Příkazní smlouva VZOR

Příkazní smlouva a její smluvní typy

  • Smlouva o zprostředkování – zprostředkovatel, zprostředkovává zájemci za provizi uzavření smlouvy s třetí osobou.
  • Smlouva komisionářská – komisionář se za odměnu zaváže obstarat vlastním jménem určitou záležitost a činí tak na účet komitenta.
  • Zasílatelská smlouva – při přepravách zásilek z určitého místa na jiné, zasílatel obstarává vlastním jménem na účet příkazce kromě zásilky i další úkony související s přepravou.

Plnění příkazu

Příkazník by vždy měl dodržet pokyny příkazce. Odchýlit se od nich může, jen když je to nezbytné. Je povinen na to vždy upozornit. Při plnění příkazu je příkazník povinen informovat příkazce o postupu a převádět na něj užitek z prováděného.

Přenechání plnění náhradníkovi

Příkazník může svěřit provedení příkazu jiné osobě, třeba subdodavateli, nese však odpovědnost za provedení. To neplatí, pokud bylo nezbytně nutné, aby příkaz provedl někdo jiný, nebo pokud si strany ve smlouvě sjednaly, že si příkazce může náhradníka ustanovit. Pak odpovídá příkazník jen za škodu způsobenou chybnou volbou náhradníka. Smlouva může stanovit, že příkaz provede pouze příkazník.

Vyúčtování a úhrada nákladů

Pokud požádá příkazník o zálohu, příkazce ji složí a z ní bude příkazník platit úhradu hotových nákladů při plnění příkazu. Pak musí příkazník předložit vyúčtování.

Odměna příkazníkovi

Příkazník za svou činnost dostane odměnu, pokud byla ujednána nebo je obvyklá. Příkazní smlouva nemusí být jen úplatná, ale i bezúplatná.

Vznik a zánik příkazní smlouvy

Písemné uzavření smlouvy je ale lepší než ústní, aby měly strany svá práva a povinnosti sepsány kvůli případným sporům. V mnoha případech bude pro splnění záležitostí příkazce potřeba, aby mu dal příkazce plnou moc. Při přímém zastoupení příkazník jedná na účet a jménem příkazce. Při nepřímém zastoupení příkazník navenek jedná svým jménem, avšak nadále plní příkazcovy pokyny.

Specifická pravidla pro zánik příkazní smlouvy

Příkazní smlouva může být vypovězena příkazníkem a výpovědní lhůta končí na konci měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém byla doručena. V případě, že příkazník neobstaral záležitost, ke které byl pověřen, před tím, než smlouvu vypověděl, je odpovědný za náhradu škody.

Příkazní smlouva VZOR k nahlédnutí

Příkazní smlouva

(jméno/název): …………………………………………………………..            

IČ: …………………………………………………………………………….

sídlem: ………………………………………………………………………

společnost zapsaná v: ………………………………………………….

zastoupená: ………………………………………………………………..

dále jen „příkazce“ na straně jedné

a

(jméno/název): …………………………………………………………..

nar: …………………………………………………………………………..

IČ: …………………………………………………………………………….

sídlem: ………………………………………………………………………

dále jen „příkazník“ na straně druhé

se dohodli takto:

Úvodní ustanovení

Příkazce je obchodní společností zaměřující se na finanční poradenství.

Příkazník prohlašuje, že má příslušné živnostenské oprávnění k poskytování služeb dle této Smlouvy.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se příkazník zavazuje poskytovat příkazci služby spočívající především ve výkonu administrativní práce a souvisejících služeb dle bližší specifikace uvedené v čl. III. této smlouvy a příkazce se zavazuje za řádné poskytování těchto služeb zaplatit příkazníkovi odměnu ve výši a způsobem uvedenými v článku IV. této smlouvy. Práva a povinnosti smluvních stran

Příkazník se v rámci poskytování služeb dle této smlouvy zejména zavazuje, samostatně a v souladu s případnými pokyny příkazce:

  1. samostatně a/nebo dle doporučení příkazce provádět administrativní práce a práce s tím související.

Příkazník je povinen vykonávat činnosti a poskytovat příkazci služby specifikované v této smlouvě s náležitou a odbornou péčí.

Příkazník je povinen sdělovat příkazci veškeré informace, které se v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy dozví a které mohou mít vliv na rozhodnutí klienta.

Příkazník je povinen postupovat při poskytování služeb dle této smlouvy tak, aby nedošlo k poškození dobrého jména příkazce, vzniku škody nebo povinnosti nahradit škodu třetí osobě nebo předsmluvní odpovědnosti na straně příkazce. 

Příkazník není oprávněn činit jakékoli právní jednání jménem příkazce (tedy zejména podepisování smluv, jejich změn a skončení), ledaže by k tomu v konkrétním případě obdržel od příkazce písemnou plnou moc. Strany se dohodly, že platnost takové plné moci automaticky zaniká nejpozději skončením platnosti této smlouvy. O tom, že příkazník není oprávněn za příkazce právně jednat a že konečné rozhodnutí o uzavření či neuzavření smlouvy nebo jejích podmínkách náleží výlučně příkazci, je příkazník povinen přiměřeně informovat třetí osoby.

Strany se zavazují poskytovat si potřebnou součinnost pro plnění této smlouvy a poskytovat si veškeré informace, které jsou nezbytné k plnění povinností dle této smlouvy. Na vyžádání příkazce je příkazník povinen poskytnout příkazci komplexní zprávu o plnění této smlouvy ve formě požadované příkazcem, a to i opakovaně nebo pravidelně.

Příkazník je oprávněn užívat věci předané mu příkazcem v souvislosti s plněním této smlouvy pro jiné účely než plnění této smlouvy (zejména pro osobní potřebu) pouze s písemným souhlasem příkazce.

Příkazník je v rámci plnění této smlouvy oprávněn a povinen přijímat pokyny výhradně od pana Emila Brože, jednatele příkazce, a osob k tomu výslovně jednatelem příkazce pověřených.

Odměna příkazníka

Příkazce a příkazník se dohodli na tom, že základní odměna příkazníka bude účtována hodinovou sazbou a bude činit …………………… Kč za hodinu poskytnutých služeb (dále i jen „odměna“). Odměna bude splatná takto:

  • Příkazník do 15. dne po skončení kalendářního měsíce doručí příkazci vyúčtování služeb poskytnutých za uplynulý kalendářní měsíc v dohodnuté podobě a formě a podložený rozpisem služeb poskytnutých příkazci v uplynulém kalendářním měsíci, spolu se zúčtovací fakturou – daňovým dokladem, zohledňujícím vyúčtované zálohy a skutečnou výši odměny.
  • Příkazce uhradí příkazníkovi na základě zúčtovací faktury odměnu za daný kalendářní měsíc.
  • Faktury příkazníka budou splatné 14 dnů od doručení příkazci, nedohodnou-li se strany jinak.

Příkazníkovi vzniká právo na odměnu řádným vykonáním činností v daném kalendářním měsíci. Příkazce je oprávněn vždy nejpozději do 3. dne od doručení faktury doručit příkazníkovi své výhrady k činnostem příkazce za uplynulý kalendářní měsíc s tím, že strany tyto výhrady projednají nejpozději do 10. dne od doručení faktury.

V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka na plnění této smlouvy.

Jakékoli další náklady na plnění této smlouvy, které nejsou zahrnuty v odměně, nese příkazce pouze tehdy, pokud je předem písemně nebo e-mailem odsouhlasil, a to buď přímo, nebo na základě jejich přefakturace příkazníkem, nedohodnou-li se strany jinak.

Pokud se příkazník stane plátcem daně z přidané hodnoty, bude k odměně příkazníka připočtena daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Časový rozsah plnění

Smluvní strany se dohodly na tom, že příkazník bude vykonávat pro příkazce činnosti podle této smlouvy v rozsahu, který bude nezbytný k poskytování služeb dle této smlouvy.

Doba trvání smlouvy

Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Každá ze stran může smlouvu vypovědět bez udání důvodu. Výpověď musí být učiněna v písemné formě a musí být doručena druhé straně. Smlouva končí uplynutím výpovědní doby, která začne běžet doručením výpovědi druhé straně. Výpovědní doba činí 1 měsíc.

Příkazce je oprávněn tuto smlouvu vypovědět z důvodu porušení povinnosti příkazníka podle této smlouvy, které není napraveno ani do 7 dnů od doručení písemné nebo e-mailové výzvy k nápravě, a to s účinností ke konci kalendářního měsíce, ve kterém je výpověď doručena příkazníkovi.

Bez ohledu na důvod ukončení smlouvy je příkazník povinen po dobu výpovědní doby pokračovat v konání činností na základě této smlouvy s odbornou péčí a náleží mu za jeho služby odměna, ledaže by příkazce takové činnosti a jednání zakázal.

Při ukončení této smlouvy je příkazník vždy povinen učinit taková opatření, aby nedošlo na straně příkazce k újmě, zejména předat příkazci veškeré převzaté věci a předat příkazci veškeré informace, které získal při plnění této smlouvy a v souvislosti s tím.

Mlčenlivost, konkurenční doložka

Příkazník je povinen zachovávat mlčenlivost o veškerých důvěrných informacích, které se v souvislosti s poskytováním služeb dle této smlouvy dozví. Důvěrnou informací se pro účely této smlouvy rozumí veškeré informace jakéhokoliv druhu včetně informací obchodních (zejména, ovšem nikoli výlučně, informace o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství příkazce), informací o organizačních a praktických postupech, jakož i veškeré další informace získané příkazníkem přímo či nepřímo od příkazce v písemné, ústní, elektronické či jakékoliv jiné podobě v souvislosti s touto smlouvou. Důvěrná je i informace o podmínkách spolupráce dle této smlouvy.

Příkazník není oprávněn poskytovat služby popsané v čl. 3.1 třetím osobám v oblasti finančního poradenství a zprostředkování anebo realitních služeb anebo jiným subjektům, pokud by tím mohlo dojít k ohrožení nebo porušení práv příkazce. V případě pochybností je příkazník oprávněn poskytovat stejný druh služeb jako dle této smlouvy i třetím osobám pouze s předchozím písemným souhlasem příkazce.

V případě porušení povinností stanovených v tomto čl. VII je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Nárok na náhradu škody přesahující smluvní pokutu tím není dotčen. 

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva nabývá platnosti a je účinná dnem podpisu obou stran.

Tato smlouva obsahuje ujednání stran o všech náležitostech, které strany měly a chtěly v této smlouvě ujednat, přičemž strany dospěly k plné shodě ohledně všech náležitostí, které si stanovily jako předpoklady pro uzavření této smlouvy. Tam, kde se strany v této smlouvě případně odchylují od platného zákona, činí tak po pečlivém projednání a v dobré víře, že od příslušných ustanovení zákona je možné se smluvně odchýlit. Pokud bude v budoucnu konstatováno, že od konkrétního ustanovení zákona se není možné odchýlit způsobem, který strany v této smlouvě ujednaly, vzdávají se strany pro tento případ práva dovolávat se relativní neplatnosti příslušného ujednání.

Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být činěny pouze písemnou formou, a to písemnými dodatky s podpisy obou stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou stranu.

V………………………  dne…………………………    V……………………… dne …………………………

…………………………………………                        ………………………………………..

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *