smlouva

Dohoda o provedení práce: Jak funguje + VZOR

Na dohodu o provedení práce známou pod zkratkou DPP můžete odpracovat až 300 hodin v kalendářním roce pro jednoho zaměstnavatele. V průběhu roku navíc můžete klidně uzavřít více DPP u různých zaměstnavatelů.

Jak funguje DPP

 • Výpovědní doba je 15 kalendářních dnů, pokud se při sepsání dohody se zaměstnavatelem nedohodnete jinak
 • Zdravotní a sociální pojištění se vám strhává až z výdělku nad 10 000 Kč měsíčně, ale pokud je DPP vaším jediným zdrojem příjmů, musíte si vždy sami platit zdravotní pojištění, pro rok 2023 je to 2 336 Kč měsíčně
 • DPP je vhodná hlavně pro brigády, přivýdělky a krátkodobé výpomoci

Dohoda o provedení práce

Dohodu o provedení práce můžete uzavřít během roku s libovolným počtem zaměstnavatelů, u každého z nich ale smíte odpracovat na tuto smlouvu nejvíce 300 hodin za rok. Pokud vaše odměna z této dohody nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně hrubého, neplatíte z ní zdravotní ani sociální pojištění. Pokud máte více uzavřených DPP s různými zaměstnavateli, příjmy se nesčítají a u každého z nich platí limit 10 000 Kč měsíčně. Sčítá se jen více DPP u jednoho zaměstnavatele.

smlouva

DPP do 10 000 Kč a daně

Zdanění odměn z DPP se odvíjí od jejich výše za měsíc a od toho, zda máte u zaměstnavatele podepsané Prohlášení k dani. Prohlášení k dani můžete mít v jednom měsíci podepsané pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud odměna z DPP nepřesáhne 10 000 Kč měsíčně hrubého a nemáte podepsané růžové prohlášení, zdaní se příjem srážkou, tvoří samostatný daňový základ a nemusíte jej už nikde uvádět. Pokud Prohlášení k dani za těchto podmínek podepíšete, zdaní se příjem zálohovou daní a odečtou se daňové slevy.

 • Když je měsíční odměna do 10 000 Kč a nepodepíšete přihlášení k dani z příjmů, zaměstnavatel vám z příjmu odečte 15% srážkovou daň. Pak už příjem nevykazujete.
 • Když prohlášení k dani podepíšete, strhne vám zaměstnavatel 15% zálohu na daň a uplatní daňové slevy, na které máte nárok, nejméně základní daňovou slevu na poplatníka, v roce 2023 je to 30 840 Kč Kč – 2 570 Kč měsíčně.

DPP nad 10 000 Kč a daně

Pokud je odměna z DPP nad 10 000 Kč měsíčně hrubého, odvádí se automaticky zálohová daň a počítá se z hrubé mzdy, resp. superhrubé mzdy. Pokud máte podepsané Prohlášení k dani, uplatní se i daňové slevy, pokud ne, neuplatní se.

 • Když měsíční odměna přesáhne 10 000 Kč, strhne vám zaměstnavatel automaticky 15% zálohu na daň, ta se už bude počítat ze superhrubé mzdy.
 • Když u daného zaměstnavatele podepíšete přihlášení k dani, uplatníte daňové slevy stejně jako u odměny do 10 000 Kč.

Dohoda o provedení práce – smlouva ke stáhnutí

Pozor na DPČ

Dohodu o pracovní činnosti můžete uzavřít na práci, jejíž rozsah nepřekročí v průměru 1/2 stanovené týdenní pracovní doby, tedy 20 hodin týdně. Když měsíční odměna z DPČ nedosáhne 3 500 Kč, nemusíte z ní odvádět zdravotní ani sociální pojištění. Příjmy z DPČ se daní stejně jako příjmy z běžného pracovního poměru. Bez ohledu na výši odměny z ní zaměstnavatel odvede 15% zálohu na daň z příjmů. Při podepsaném Prohlášení k dani vám sníží zálohu o daňové slevy a zvýhodnění.

Dohoda o provedení práce VZOR k nahlédnutí

Jméno / název zaměstnavatele: …………………………………………….

Se sídlem: …………………………………………….

IČ: : …………………………………………….

Dále jen („zaměstnavatel“)

a

Pan/paní: …………………………………………….    

Rodné číslo: …………………………………………….

Bydliště: …………………………………………….

dále jen („zaměstnanec“)                        

uzavírají tuto dohodu:

 1. Zaměstnanec se zavazuje, že na základě této dohody bude ………………………………………………….
 2. Za řádně provedenou práci odpovídající sjednaným podmínkám vyplatí zaměstnavatel zaměstnanci odměnu ve výši …………….. Kč za hodinu, která bude vyplácena na účet určený zaměstnancem ve výplatním termínu zaměstnavatele.
 3. Počet hodin činí: ……………… Místem provedení práce je …………………….
 4. Při své práci bude zaměstnanec dodržovat předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vnitřní předpisy Zaměstnavatele, s nimiž bude seznámen.
 5. Tuto dohodu je možné ukončit výpovědí z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu s 15denní výpovědní dobou. Výpovědní doba začíná již dnem, ve kterém byla výpověď doručena druhé smluvní straně.
 6. Zaměstnanec se zavazuje k dodržení mlčenlivosti o všech informacích, které získal v souvislosti se svou prací pro zaměstnavatele.
 7. Zaměstnanec souhlasí, aby zaměstnavatel zpracovával (automatizovaně nebo jinými prostředky) osobní údaje zaměstnance na základě nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, (dále jen „zákon o zpracování osobních údajů“), které mu zaměstnanec poskytl či poskytne za účelem a v rozsahu nutném pro výkon zaměstnání, pro pravidelné osobní ohodnocování zaměstnanců, řešení případných sporů vzniklých v souvislosti se zaměstnáním a pro případné budoucí opětovné zaměstnání u zaměstnavatele. Zaměstnanec uděluje souhlas na dobu trvání pracovního poměru k zaměstnavateli a dále na dobu tří let po skončení pracovního poměru k zaměstnavateli, nestanoví-li právní předpis povinnost archivovat určité osobní údaje pro delší dobu (v takovém případě uděluje zaměstnanec svůj souhlas na tuto dobu).
 8. Zaměstnavatel je oprávněn předávat osobní údaje zaměstnance třetím osobám a do jiných států za podmínek nařízení GDPR a zákona o zpracování osobních údajů. K takovému předávání osobních údajů zaměstnance je zaměstnavatel oprávněn pouze za účelem a v rozsahu uvedeném výše, případně stanoví-li takovou povinnost právní předpis. Zaměstnavatel bude zaměstnance o předání jeho osobních údajů podle tohoto odstavce informovat, nestanoví-li právní předpisy jinak.
 9. Zaměstnanec má právo na přístup k osobním údajům a na opravu osobních údajů. V případě, že zaměstnanec zjistí nebo se domnívá, že zaměstnavatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života zaměstnance nebo v rozporu s nařízením GDPR a zákonem o zpracování osobních údajů (zejména jsou-li osobní údaje nepřesné), může požádat zaměstnavatele o nápravu.
 10. Na požádání zaměstnavatele a kdykoliv po ukončení této dohody se zaměstnanec zavazuje vrátit zaměstnavateli veškeré zapůjčené nástroje, další prostředky, poznámky, dokumenty včetně elektronických nebo jiných úložných médií, obsahujících informace o činnosti zaměstnavatele, a to se všemi kopiemi. Vytváření kopií se přísně zakazuje.
 11. Práva a povinnosti účastníků této dohody se řídí ustanoveními zákoníku práce, dalšími obecně právními předpisy a vnitřními předpisy zaměstnavatele.
 12. Tato dohoda byla sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden převzal zaměstnavatel a druhé zaměstnanec.
 13. Zaměstnanec potvrzuje, že se seznámil se všemi ustanoveními této dohody o provedení práce a jejich obsahu v plném rozsahu porozuměl.

V…………………………………… dne ……………………………………

……………………………………

……………………………………

zaměstnavatel

……………………………………

……………………………………

zaměstnanec

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *