Jak se v roce 2024 změní daňové odpočty za životní pojištění

Víte, jak se v roce 2024 změní daňové odpočty za životní pojištění?

S blížícím se termínem podání daňového přiznání se každoročně vrací i otázka, jak je to s možnými daňovými odpočty v případě, že máte sjednané životní pojištění. Letos by měli zbystřit všichni, koho se tato možnost týká, neboť od roku 2024 dochází v souvislosti s legislativními změnami, které přináší tzv. konsolidační balíček, k určitým změnám a novinkám. Co vše se tedy v roce 2024 změní?

Daňový odpočet a životní pojištění v roce 2024

Legislativní změny, které ovlivní i výši daňových odpočtů v souvislosti s pojistným zaplaceným v rámci sjednaného životního pojištění, vstoupily v platnost k 1. lednu 2024.

S uzavřeným životním pojištěním se vám v rámci daňového přiznání stále nabízí možnost získat nárok na slevu na dani, respektive získáte možnost snížit si svůj daňový základ (tj. částku, z níž se samotná daň následně vypočítává) o výdaje na pojistném za životní pojištění, které patří mezi tzv. odečitatelné položky.

Celková maximální částka, o kterou lze daňový základ do konce roku 2023 snížit, činí v případě výdajů na životní pojištění 24 000 Kč. Od 1. ledna 2024 se tato částka na jednoho poplatníka zvyšuje na dvojnásobek, tj. 48 000 Kč. Do této částky se ale nově budou započítávat i další odečitatelné položky, tudíž se jedná o souhrnnou částku, která nezahrnuje pouze výdaje na životní pojištění.

Nový souhrnný limit pro daňově zvýhodněné produkty

S navýšením celkového limitu se zároveň zavádějí i další dva typy daňové zvýhodněných, státem podporovaných produktů, a to pojištění dlouhodobé péče a tzv. DIP neboli dlouhodobý investiční produkt. V tomto případě se sice nejedná o produkty typu životního pojištění, nicméně v rámci daňových odpočtů je důležité zohlednit skutečnost, že od roku 2024 dochází ke sloučení limitů pro všechny odečitatelné položky položky spadající do této kategorie.

Daňový poplatník tak bude mít na výběr, zda se rozhodne využít daňovou podporu pouze na jeden typ produktu, nebo si daňové úlevy rozloží mezi více produktů.

Na co si při uplatňování daňového odpočtu z životního pojištění dát pozor?

Obecné podmínky daňového odpočtu v rámci životního pojištění se s novými legislativními změnami nemění. Odpočet stále mohou uplatnit jak zaměstnanci, tak osoby samostatně výdělečně činné, nicméně zaměstnanci mají nárok odečítat pouze své vlastní náklady, nikoli už ale příspěvky svého zaměstnavatele.

Samotná pojistná smlouva o životním pojištění musí navíc splňovat některé nároky, mezi něž patří zejména, že:

  • pojistník je totožný s pojištěnou osobou,
  • smlouva nepřipouští žádné mimořádné výběry,
  • plnění z pojištění je sjednáno minimálně po dobu 10 let,
  • výplata pojistného plnění bude umožněna nejdříve v kalendářním roce, kdy pojistník dosáhne věku 60 let,
  • u smlouvy s pevně sjednanou pojistnou částkou pro případ dožití, kdy pojistná doba činí 10-20 let, je sjednána pojistná částka alespoň 40 000 Kč a u pojistné doby nad 20 let částka alespoň ve výši 70 000 Kč.

Výjimky pak platí například v situaci, kdy v daném roce vznikne nárok na starobní či invalidní důchod (pro invaliditu třetího stupně) nebo když dojde k úmrtí pojistníka.

A na případné komplikace se musejí připravit všichni, kdo by se rozhodli pojistnou smlouvu předčasně vypovědět. V takovém případě je totiž nezbytné všechny úlevy na dani zpětně dodanit, a to za období posledních 10 let.

Zdroj: cap.cz.

Autor příspěvku: Redakce

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *