Smlouva o dílo: Na co si dát pozor + VZOR ke stažení

Víte pro koho je smlouva o dílo vhodná a jaké náležitosti má obsahovat? Podívejte se, na co si dát pozor, pokud chcete mít smlouvu o dílo v pořádku.

Co je smlouva o dílo

Nový občanský zákoník – NOZ definuje smlouvu o dílo jako druh závazkového právního vztahu. Zhotovitel zavazuje dílo provést na svůj náklad (nejsou-li dohodnuty zálohové platby) a nebezpečí pro objednatele díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj.

Smlouva o dílo dle zákona

Do přijetí nového zákona byla právní úprava smluvního typu rozdělena do dvou základních kodexů, do občanského a obchodního zákoníku. NOZ č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto duplicitu odstraňuje a úpravu sjednocuje ve svých ustanoveních § 2586-2635 OZ.

smlouva

Náležitosti smlouvy o dílo

Za dílo se považuje zhotovení určité věci, která nespadá pod kupní smlouvu a údržba nebo úprava věci či činnost s jiným výsledkem. Dílem jsou také stavební práce, údržba, úprava stavby nebo její části. Smlouva o dílo musí zahrnovat nějakou činnost jak s hmotným, tak nehmotným výsledkem. Vzor ke stažení.

Smlouva o dílo ke stažení

Označení smluvních stran

Jde o závazkový vztah mezi objednatelem a zhotovitelem a musí být uvedeny obě strany. U fyzické osoby datum narození a adresa trvalého bydliště, u fyzické osoby podnikající IČO a sídlo, u právnické osoby IČO, sídlo, údaje o rejstříkovém soudu, jméno a funkce osoby, která za společnost smlouvu uzavírá.

Určení a specifikace díla

Ve smlouvě musí být důkladná specifikace díla, kde se určuje, zda je dílo vadné nebo odevzdáno dle stanovení. Musí být určeno i místo plnění a termín provedení.

  • Závazek k zaplacení ceny za provedení díla
  • Závazek zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí
  • Závazek objednatele dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu

Odstoupení od smlouvy o dílo

Výpověď smlouvy o dílo je možný v momentě, kdy dílo neodpovídá smlouvě o dílo a má vadu. Obě smluvní strany musí jasně a důkladně specifikovat, co je předmětem díla a jeho vlastnosti. Nedostatky mohou spočívat v kvalitě i kvantitě.

Vlastnické právo

Vlastnické právo na dílo určuje předmět nebo povaha díla. Posuzuje se, zda je věc určena jednotlivě či druhově. Pokud je předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právě objednatel. Jestliže je předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. Existují výjimky, které určují, že při zhotovení díla na pozemku jiném, než u objednatele u věci jednotlivé, patří vlastnické právo zhotoviteli. U věci podle druhu je to naopak. Platí zásada, že povrch ustupuje půdě. Stavba je součástí pozemku, na kterém vzniká. Na to myslete, když jde o stavební práce na pozemku, který má jiného majitele, než je objednavatel.

Smlouva o dílo VZOR k nahlédnutí

SMLOUVA O DÍLO

jméno, příjmení/název: ……………………………………………..
datum narození/IČ: ……………………………….
bydliště/sídlo: …………………………………………….
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)

a

jméno, příjmení/název: ……………………………………………..
datum narození/IČ: ……………………………….
bydliště/sídlo: …………………………………………….
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto


smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

I.
Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených dílo: ……………………(popis díla, případně odkaz na přílohu ve které bude dílo definováno; dále jen „Dílo“) a objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.
Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši ………,- Kč (slovy …….) + DPH a bude uhrazena na účet Zhotovitele č.ú. ………………………. vedený u ………………………….…při předání a převzetí Díla.

III.
Termín zhotovení díla

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu nejpozději do ……………….
Objednatel předal při podpisu smlouvy následující věci určené k provedení díla:
………………………………………….

Objednatel předal zhotoviteli následující podklady (specifikace/technickou dokumentaci, popřípadě určité věci)
…………………………………………..

IV.
Předání a převzetí Díla

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy.

O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.

Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši …….. za každý den prodlení.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní pokuty na slevu z ceny Díla ve výši ……………..…x………………….…% za každých započatých 7 dní prodlení.


V.
Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu ………………. od předání Díla objednateli. Záruka se nevztahuje na vady díla, které budou způsobeny vadami materiálu, který předal zhotoviteli podle čl. III této Smlouvy objednatel.

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků.

Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.
Závěrečná ustanovení

Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.V………………………  dne…………………………    V……………………… dne …………………………

…………………………………………                       ………………………………………..

Objednatel                                                     Zhotovitel

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *