Smlouva o dílo: Na co si dát pozor + VZOR ke stažení

Víte pro koho je smlouva o dílo vhodná a jaké náležitosti má obsahovat? Podívejte se, na co si dát pozor, pokud chcete mít smlouvu o dílo v pořádku.

Co je smlouva o dílo

Nový občanský zákoník – NOZ definuje smlouvu o dílo jako druh závazkového právního vztahu. Zhotovitel zavazuje dílo provést na svůj náklad (nejsou-li dohodnuty zálohové platby) a nebezpečí pro objednatele díla a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj.

Smlouva o dílo dle zákona

Do přijetí nového zákona byla právní úprava smluvního typu rozdělena do dvou základních kodexů, do občanského a obchodního zákoníku. NOZ č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění tuto duplicitu odstraňuje a úpravu sjednocuje ve svých ustanoveních § 2586-2635 OZ.

smlouva

Náležitosti smlouvy o dílo

Za dílo se považuje zhotovení určité věci, která nespadá pod kupní smlouvu a údržba nebo úprava věci či činnost s jiným výsledkem. Dílem jsou také stavební práce, údržba, úprava stavby nebo její části. Smlouva o dílo musí zahrnovat nějakou činnost jak s hmotným, tak nehmotným výsledkem. Vzor ke stažení.

Smlouva o dílo ke stažení

Označení smluvních stran

Jde o závazkový vztah mezi objednatelem a zhotovitelem a musí být uvedeny obě strany. U fyzické osoby datum narození a adresa trvalého bydliště, u fyzické osoby podnikající IČO a sídlo, u právnické osoby IČO, sídlo, údaje o rejstříkovém soudu, jméno a funkce osoby, která za společnost smlouvu uzavírá.

Určení a specifikace díla

Ve smlouvě musí být důkladná specifikace díla, kde se určuje, zda je dílo vadné nebo odevzdáno dle stanovení. Musí být určeno i místo plnění a termín provedení.

  • Závazek k zaplacení ceny za provedení díla
  • Závazek zhotovitele provést dílo na svůj náklad a nebezpečí
  • Závazek objednatele dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu

Odstoupení od smlouvy o dílo

Výpověď smlouvy o dílo je možný v momentě, kdy dílo neodpovídá smlouvě o dílo a má vadu. Obě smluvní strany musí jasně a důkladně specifikovat, co je předmětem díla a jeho vlastnosti. Nedostatky mohou spočívat v kvalitě i kvantitě.

Vlastnické právo

Vlastnické právo na dílo určuje předmět nebo povaha díla. Posuzuje se, zda je věc určena jednotlivě či druhově. Pokud je předmětem díla věc určená jednotlivě, nabývá k ní vlastnické právě objednatel. Jestliže je předmětem díla věc určená podle druhu, nabývá k ní vlastnické právo zhotovitel. Existují výjimky, které určují, že při zhotovení díla na pozemku jiném, než u objednatele u věci jednotlivé, patří vlastnické právo zhotoviteli. U věci podle druhu je to naopak. Platí zásada, že povrch ustupuje půdě. Stavba je součástí pozemku, na kterém vzniká. Na to myslete, když jde o stavební práce na pozemku, který má jiného majitele, než je objednavatel.

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *